EN
uživatel nepřihlášen | přihlásit    
Upravit profil Smazat profil
Práce v zahraničí Práce v ČR
Upravit účet Přidat nabídku Editovat nabídku
Řecká republika (Elliniki Dimokratia)

Řecko - životní a pracovní podmínkyObsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění a daně
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

 

1. Úvodní informace

Název země:  Řecká republika (Elliniki  Dimokratia)     
Hlavní město:  Athény /Athínai/
Rozloha:  131.957  km2        
Počet obyvatel:  10.665.989
Úřední jazyk:  novořečtina
Používané jazyky:  angličtina, francouzština
Časové pásmo:  GMT + 2 h
Sousedící země:  Turecko, Makedonie, Bulharsko, Albánie
Významné ostrovy:  Kréta, Kyklady, Jónské ostrovy
Měna:  1 euro (€) = 100 centů

Telefonní předvolba: +30
Internetový kód: .gr

Řecko je hospodářsky jednou z nejchudších zemí bývalé EU15. V systému mezinárodního obchodu zůstává zapojeno zejména svými službami (turistika a námořní doprava), speciálními zemědělskými a potravinářskými produkty (bavlna, tabák a tabákové výrobky, víno, olivový olej) a nově i některými produkty průmyslové výroby.
Míra nezaměstnanosti v roce 2006 činila 8,3 %. Nezaměstnanost žen je ve srovnání s nezaměstnaností mužů tradičně více než dvojnásobná. Nejvyšší nezaměstnanost vykazuje věková skupina od 15 do 29 let.


2. Pracovní povolení

Od 1. května 2006 Řecko již neaplikuje přechodná opatření vůči občanům nových členských států Evropské unie, tzn. že k výkonu práce v Řecku není třeba vyřizovat pracovní povolení.

3. Povinná registrace (viz. povolení k pobytu)

 

4. Povolení k pobytu

Občané ČR mohou od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské Unie, včetně Řecka, na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti (jedná se o všechny typy občanských průkazů vydávaných od roku 1993, tj. od vzniku České republiky). Minimální doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území. Občané zemí EU/EHP, tedy i občané ČR, kteří hledají práci, mohou na území Řecka pobývat 6 měsíců (3 měsíce a pak další 3 měsíce, pokud hledají práci)
Při pobytu nad 3 měsíce by měli občané EU požádat o povolení k pobytu, které je vydáváno formou průkazu (tzv. „Adeia diamonis ipikoou kratous melous ton E.K.“/ „Residence permit for a national of a member state of the E.E.C.“). Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie. Poplatek za vydání povolení k pobytu se pohybuje okolo 0,30 EUR. Pro získání povolení k pobytu musí občan EU/EHP být v Řecku v pracovním poměru nebo vlastnit dostatečné finanční prostředky pro další pobyt v Řecku. Za těchto podmínek je povolení k pobytu platné 5 let a může být obnoveno.

Každý občan obdrží osobní registrační číslo (AFM) pro jednání s daňovými úřady a další registrační číslo pro služby sociálního zabezpečení.

Obecné administrativní náležitosti při žádosti o povolení k pobytu:
- doklad, že žadatel má placeno zdravotní pojištění
- dostatečné finanční prostředky
- 3 fotografie


5. Sociální zabezpečení

V Řecku se výplata dávek sociálního zabezpečení odvíjí od povinnosti odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění a od doby pojištění. Systém pojištění zastřešuje IKA (Idrima Kinonikon Asfaliseon). Do systému sociálního pojištění vás přihlásí zaměstnavatel, přičemž vám bude vydán průkaz/ dokument s označením DATE.

Kontaktní adresa IKA

Tmima Diethnon Scheseon
Agissilaou 48
152 31 Athény, Řecko
tel.: 0030 210-5200 555
Internet: http://www.ika.gr/

Nemocenské dávky:
Nárok vzniká, jestliže byl občan zdravotně pojištěn alespoň 100 dnů v roce předcházejícím nemoci. Nemocenské dávky jsou dvojího typu:
- poskytování zdravotní péče
- peněžité dávky 

Dávky v mateřství:
Jejich výplata i výše závisí na tom, zda byla žena pojištěná z titulu pracovního poměru – přímo pojištěná, anebo byla pojištěná nepřímo např. jako žena v domácnosti.
- porodné náleží každé ženě, která porodila bez ohledu na typ pojištění
- dávky v mateřství náleží ženě, která byla prokazatelně pojištěná minimálně 200 dnů v posledních 2 letech před očekávaným porodem a v tomto případě dávky pokrývají dobu 56 dnů před porodem a 63 dnů po porodu.

Invalidní důchody:
Nárok vzniká bez ohledu na dobu pojištění, ovšem výše invalidního důchodu se odvíjí od doby pojištění.

Starobní důchody:
Jejich výplata závisí na době pojištění a pracovní kategorii. Minimální hranice pro odchod do důchodu je 60 let u mužů a 55 let u žen a prokazatelných 4 500 dnů pojištění.

Dávky v nezaměstnanosti:
Podmínkou pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti je odvádění pojistného proti nezaměstnanosti. V případě, že občan žádá o dávky poprvé, prokazuje minimálně 80 dnů v každých dvou letech před podáním žádosti, přičemž poslední dva měsíce před podáním žádosti se nezapočítávají. Pokud občan žádá o dávky podruhé, prokazuje minimálně 125 dnů pojištění v posledních 14 měsících. Poslední 2 měsíce před podáním žádosti se opět nezapočítávají.
O dávky v nezaměstnanosti musí nezaměstnaný pořádat do 60 dnů od ukončení pracovního poměru.
Dávky se vyplácejí měsíčně a náležejí za 25 dnů v měsíci. Minimální výše dávek v nezaměstnanosti je 311,25 Euro měsíčně, maximální výše pak činí 329,25 Euro měsíčně.

Po ukončení pracovního poměru v Řecku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby  sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Řecku.

Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Řecku:

OAED (Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou)
Ethnikis Antistaseos Str 8
17456 Alimos, Athens
Greece

telefon:  +30 21  099 89 000

internetové stránky: http://www.oaed.gr/

 

Daň z příjmu tvoří průměrně 35%. Fyzické osoby jsou předmětem progresivní daně z příjmu od 0% do 45%.

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to například na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.
Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Řeckem platí od roku 1989 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 98/1989 Sb. zde ke stažení. Pro vyloučení dvojího zdanění se podle této dohody  použije  metoda vynětí.

Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR.
Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38 písm. f.


 

6. Převod podpory v nezaměstnanosti

Vzhledem ke zrušení přechodných opatření v přístupu na trh práce je umožněna plná aplikace Nařízení Rady 1408/71, tedy i čl. 69 o převodu dávek v nezaměstnanosti. Převod dávek podpory v nezaměstnanosti je tedy v souvislosti se zrušením přechodných opatření od 1.5.2006 plně umožněn.

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Řecka, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E 303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (data budou upřesněna přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Řecku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.


7. Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti v Řecku pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Řecka. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Řecka stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se
předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf  nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.
Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v Řecku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám řecký koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications
.


8. Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok  pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo potvrzení, které jej dočasně nahrazuje. U zemí, které v průběhu roku 2006 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E 111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E 106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte bydliště v ČR, je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E 106 a ten pak předložíte vaší zdravotní pojišťovně v ČR.
Vaši nezaopatření rodinní příslušníci mají nárok na plnou zdravotní péči v zemi bydliště (ČR) a jsou kryti systémem zdravotního pojištění země, kde pracujete.
V případě Vašeho přechodného pobytu v jiném členském státě EU, máte jako pracovník i vaši nezaopatření rodinní příslušníci nárok na nezbytnou zdravotní péči, kterou bude hradit zahraniční zdravotní pojišťovna, u které jste v daný okamžik zdravotně pojištěn.

Detailnější informace získáte na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/.


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

3. Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

4. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041, email:info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/ 


10. Jak najít zaměstnání

Zaměstnání v Řecku je možné najít ještě z ČR přes evropský portál EURES: http://www.europa.eu.int/eures

Velmi důležitým zdrojem nabídek práce v Řecku je tisk. K nejznámějším novinám patří „Ta Nea“, které obsahují denně inzeráty s prací a každou středu navíc speciální přílohu s nabídkami volných míst. Deník „To Vima“ je známý svými inzeráty pro práci ve finančním sektoru. V ekonomickém deníku „Express“ najdete nabídky práce také. Veletrhy práce nejsou v Řecku ještě rozšířeny. Výjimkou je „Career Forum“ pořádané Centrem pro kariéru a poradenské služby (Center for career and Counselling Services of American College of Greece). A dále „School of Business“ na Piraeus University organizuje malý veletrh společně se studentskou organizací AIESEC. Řecká Personnel Management Association pořádá každoročně v Athénách akci týkající se povolání pro ekonomicky a technicky zaměřené studenty. Všechny tyto akce jsou přístupné zájemcům o práci.

Zaslání žádosti o zaměstnání tzv. „naslepo“ zaměstnavateli je také možné, ale většina řeckých zaměstnavatelů dává přednost zájemcům, kteří mají doporučení. Adresy zaměstnavatelů získáte v „Žlutých stránkách“ (anglická verze se nazývá Blue Pages), nebo na stránkách Federace řeckých zaměstnavatelů:http://www.fgi.org.gr/.

Informace o pracovních místech na internetu:
http://www.skywalker.gr/, http://www.infojob.gr/, http://www.ads-in-greece.com/, http://www.falirakimirror.gr/

 
11. Minimální mzda

Minimální tarify stanovuje řecké Ministerstvo práce pro různé profese. Běžná praxe ovšem je, že každý podnik si minimální mzdu stanovuje v kolektivní smlouvě sám, samozřejmě s ohledem na minima stanovená Ministerstvem práce.

Minimální mzda (od 1.9.2006) pro svobodného nekvalifikovaného pracovníka činí: 625,97 Eur měsíčně (27,18 Eur na den). Průměrný měsíční plat činí 1 416 – 2 975 Eur.


12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Státní svátky
01.01. Nový rok
06.01. Epiphany
18.03. Zelené pondělí
25.03. státní svátek
01.05. Květnový den
03.05. náboženský svátek
06.05. Velikonoční pondělí
20.05. Svatodušní pondělí
15.08. Nanebevstoupení Páně
28.10. Ochi
25.12. Vánoce


13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Řecku


Embassy of the Czech Republic
6, G. Seferis Str., Palaio Psychico, Athens
154 52

tel: 0030210/6713755, 6719701, 6713033, KO-6725332
fax: 0030210/6710675
e-mail:

athens@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/athens

Vedoucí úřadu: Ing. Jana BULENOVÁ

Velvyslanectví Řecké republiky v České republice


Helénská 2, Praha 2
120 00

tel: 222 250 943, 222 250 955
fax: 222 253 686
e-mail:

greekemb@czn.cz

titulář: J.E.p. Eleftherios KARAYANNIS14. Další zdroje informací

http://europa.eu.int/eures- portál EURES
http://www.oaed.gr/- webové stránky řeckých služeb zaměstnanosti 

Datum uveřejnění: 22. 1. 2007 Autor: Petra Tuháčková

 

Tyto informace jsou převzaty z : http://portal.mpsv.cz/eures