EN
uživatel nepřihlášen | přihlásit    
Upravit profil Smazat profil
Práce v zahraničí Práce v ČR
Upravit účet Přidat nabídku Editovat nabídku

Norsko - životní a pracovní podmínkyObsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daňová problematika 
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

 

1. Úvodní informace

Oficiální název: Norské království
Užívaný název: Norsko
Rozloha:          385 199 km2, z toho pevnina 323 802 km2
Státní zřízení:   konstituční monarchie
Počet obyvatel: 4 610 820 (7/06)
Hustota obyv.:  14/km2
Hlavní město:   Oslo
Členění:           19 krajů
Jazyk:              norština, na severu sámština
Měna:               norská koruna, 1 NOK = 100 ore, 1NOK = 3,51 Kč
Nár. složení:      95,8% Norové, 1% jiní Skandinávci
Náboženství:     luteránské (87,9%)

Norsko sice není členským státem Evropské unie, otázka volného pohybu pracovních sil je však řešena v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, jejíž smluvní stranou je i Norsko.
Od 1.5.2004 se rozšiřují práva občanů deseti nových členských států EU a uvolňují se podmínky pro pobyt a výkon zaměstnání v Norsku. Přechodná opatření přesto v určitých oblastech limitují jejich práva ve srovnání s občany „starých“ členských států EU.
Norská vláda se rozhodla prodloužit přechodná opatření i na období let 2006 – 2009 s poukazem na to, že Norsko ve srovnání s ostatními severoevropskými státy zaznamenalo největší příliv pracovníků z nových členských států EU a také z důvodu částečně potvrzených obav ze sociálního dumpingu. Během následujícího období se proto norská vláda zaměří především na prevenci sociálního dumpingu, zejména v oblasti platu a pracovních podmínek.


2. Pracovní povolení

Vydání pracovního povolení tedy zůstává nezbytným předpokladem pro možnost začít pracovat v Norsku. Základní podmínkou pro vydání pracovního povolení je příslib konkrétního zaměstnání od norského zaměstnavatele. Prvním krokem, který musí zájemce o zaměstnání v Norsku učinit, je oslovení potenciálních zaměstnavatelů, ať už prostřednictvím norských služeb zaměstnanosti AETAT nebo jiným způsobem. Zatímco občané států mimo Evropskou unii jsou upozorňováni, že pracovní povolení jsou vydávána především pro oblasti sezónních prací v zemědělství a lesnictví, případně pro vybrané specializované profese, občané států nově vstoupivších do EU, včetně ČR, musí pro účely vydání pracovního povolení splňovat pouze podmínky práce na plný úvazek, za mzdu místně obvyklou v dané profesi a za standardních pracovních podmínek. V tomto bodě lze spatřovat výhody, které se pro žadatele o zaměstnání v Norsku - občany České republiky a dalších vstupujících států, snaží vytvářet norská vláda.

Rozhodnutí týkající se vydávání pracovních povolení je předmětem činnosti norského Imigračního úřadu (www.udi.no). Zde získáte i podrobný popis přesného postupu vůči žadatelům z České republiky (který je ovšem obsahem tohoto článku) a to v sekci EU/EEA Enlargement.

Přechodná opatření neplatí mimo jiné pro:
Poskytovatele služeb (například ten kdo je zaměstnaný u zaměstnavatele v zahraničí a vykonává v Norsku službu/úkol pro tohoto zaměstnavatele.
Osobu samostatně výdělečně činnou (ten, kdo má vlastní firmu a míní provozovat podnikatelskou činnost v Norsku)
Studenty

Pracovní povolení podle přechodných pravidel je možné udělit jedině občanům České republiky, nikoliv občanům jiných zemí, kteří mají povolení k pobytu nebo pracovní povolení v ČR.

Pravidla pro získání pracovního povolení v českém jazyceNorwegian Directorate of Immigration (UDI) - http://www.udi.no/ - dokument ke stažení zde.

3. Povinná registrace

Registr obyvatel
Cizinec, který plánuje pobyt v Norsku delší než tři měsíce, se musí registrovat na místním městském registru obyvatel. V závislosti na délce vašeho pobytu v Norsku vám bude vystaveno „D“ číslo nebo osobní „ID“ číslo, uvedené v průkaze. Na úřad si sebou vezměte povolení k pobytu a pas, popř. občanský průkaz.

Na území Norska se můžete zdržovat po dobu tří měsíců bez nutnosti žádat o povolení k pobytu. Jestliže se nahlásíte jako žadatel o práci na pracovním úřadě (AETAT), můžete se zdržovat v Norsku po dobu maximálně šesti měsíců.

Daňová karta
Pro získání daňové karty, která umožňuje správné odvody z vašeho platu, musíte vyplnit žádost o vydání daňové karty pro cizince. Tato žádost je k dispozici na každém místním daňovém úřadě. Daňovou kartu ihned předejte svému zaměstnavateli, v opačném případě by byl zaměstnavatel povinen odvádět 50 % z vašeho platu, což je samozřejmě více, než běžné srážky ze mzdy.


4. Povolení k pobytu

Občané všech zemí EU/EHP mohou požádat o povolení k pobytu v Norsku podle pravidel platných v celé EU/EHP. O toto povolení se může žádat jak v zemi původu tak přímo v Norsku. Procedura vydávání povolení k pobytu pro občany EU/EHP je jednodušší než procedura vydávání ostatních typů povolení k pobytu. Předpisy umožňují jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli žádat o povolení k pobytu pro občana (zaměstnance) z nové členské země EU se zájmem o práci v Norsku. Povolení k pobytu pro občany EU/EHP umožňují pobyt a práci v Norsku, avšak nezakládají nárok na budoucí možnost usazení se v Norsku.

Jednotlivé kroky pro získání pracovního a pobytového víza:
1. V první řadě musíte získat konkrétní nabídku zaměstnání na plný pracovní úvazek (můžete mít samozřejmě více než jednoho zaměstnavatele). Váš plat přitom nesmí být nižší než jeho úroveň vyjednaná v kolektivní smlouvě. Tam, kde není k dispozici kolektivní smlouva, nesmí jít plat pod úroveň běžnou v dané profesi a oblasti. Není možné vykonávat práci předtím, než je vydáno povolení k pobytu


2. Poté, co obdržíte nabídku zaměstnání, zkontrolujte, zda zaměstnavatel vyplnil formulář příslibu zaměstnání. V případě, že jste obdržel pracovní smlouvu, kterou podepsal jak váš budoucí zaměstnavatel, tak vy, je dostačující zaměstnavatelem vyplněný bod 5 formuláře příslibu zaměstnání, podepsaný vaším budoucím zaměstnavatelem.


3. Existují 3 způsoby získání povolení k pobytu:
a) osobně podaná žádost na místní policii – dostavíte se na policejní stanici v okrsku, kde budete vykonávat zaměstnání a vyplníte žádost o vydání povolení k pobytu. Je potřeba doložit pasovou fotografii, příslib zaměstnání vyplněný zaměstnavatelem a pracovní smlouvu, pokud je již k dispozici. Nezapomeňte na pas.


b) Osobně podaná žádost na norské ambasádě v ČR:
Pokud máte zájem vyřídit si formality již před vaším odjezdem z ČR, dostavte se na norskou ambasádu v ČR, vyplňte žádost o povolení k pobytu, přiložte pasovou fotografii, zaměstnavatelem vyplněný příslib zaměstnání a pracovní smlouvu, pokud je již k dispozici. Nezapomeňte si s sebou vzít pas. Žádost o povolení k pobytu na základě zaměstnaneckého poměru je zpoplatněna částkou 3 150 kč (týká se např. i au-pair pobytů)


c) žádost podaná vaším budoucím zaměstnavatelem:
Zaměstnavatel může žádost o povolení k pobytu podat na norské policii ve vašem zastoupení, potřebuje k tomu však vaši právně doloženou plnou moc (na speciálním formuláři), kterou zaměstnavatel předkládá na policii. Zaměstnavatel dále vyplní formulář žádosti, doloží vaši pasovou fotografii a zaměstnavatelem vyplněný příslib zaměstnání, pracovní smlouvu, pokud je již k dispozici a kopii vašeho pasu. Ale při vyzvednutí povolení se musíte osobně dostavit na policii a předložit platný pas. Nikdo jiný kromě zaměstnavatele nemá právo žádat Vaším jménem.


4. Většinu žádostí vyřizuje norská policie. Doba vyřízení není pevně stanovena. Zeptejte se na termíny vyřízení v místě, kde odevzdáváte Vaši žádost. Pokud se ze strany policie objeví pochybnosti, zda jsou všechny potřebné náležitosti správně splněny, postupují žádost k vyřízení norskému Imigračnímu úřadu (UDI). Pokud je vaše žádost vyřizována prostřednictvím ambasády, jde žádost automaticky k UDI.


5. Po vyřízení žádosti jste o výsledku informován/a policií, popř. ambasádou, pokud jste ještě neodcestoval/a do Norska. Získáváte kopii rozhodnutí. Pokud je vaše žádost vyřízena kladně, je rozhodnutí, spolu s vaším pasem, potvrzením, které vás opravňuje k pobytu v Norsku.


6. V případě kladného vyřízení žádosti můžete začít pracovat. V případě záporného výsledku máte právo odvolání. V případě, že se odvoláte, Vaše odvolání bude přehodnocovat Cizinecké ředitelství (UDI), a v případě, že UDI své předcházející rozhodnutí nezmění, následně Cizinecká komise (UNE). Posuzování odvolání je bezplatné.

První povolení k pobytu na základě pracovní smlouvy může být uděleno na dobu maximálně jednoho roku. Poté může být taková osoba, jako každý občan EHP, dostat povolení k pobytu na dobu až 5 let. Po ročním pobytu na základě pracovního povolení bude mít osoba z nových členských zemí stejná práva jako osoba ze starých členských zemí EHP.

Pracovní povolení podle přechodných pravidel nedává možnost k udělení trvalého povolení
k pobytu. Povolení trvalého pobytu je povolení, které umožňuje zdržovat se v Norsku časově neomezeně. Jednou z podmínek udělení takového povolení je, že se osoba zdržovala v Norsku poslední tři roky na základě povolení, které dává možnost k udělení trvalého povolení k pobytu. Pokud byste Vy – jako občan státu EU / EHP – v budoucnosti měl/a zájem o získání trvalého povolení k pobytu, musíte si zažádat o takové povolení, které dává možnost k udělení trvalého pobytu. Například sjednocení rodiny nebo specialista na základě všeobecných pravidel (podívejte se na informaci o trvalém pobytu, http://www.udi.no/)


Povolení k pobytu není vázáno na vymezený druh práce, odbornou kvalifikaci zaměstnance nebo s určitým místem výkonu práce. Jestliže později změníte zaměstnavatele, není nutné žádat o nové povolení k pobytu.

5. Sociální zabezpečení a daňová problematika

Norsko je součástí koordinovaného systému sociálního zabezpečení platného v Evropské unii na základě dohody v rámci Evropského hospodářského prostoru. Český pracovník v Norsku je součástí národního systému sociálního zabezpečení po celou dobu svého zaměstnání.
Občané EHP, tedy i občané ČR, zůstávají součástí národního systému sociálního zabezpečení Norska jeden měsíc po skončení pracovní smlouvy, a to i v případě, že zemí jejich trvalého pobytu není Norsko, za podmínky, že po tuto dobu pokračují v pobytu na norském území.
Každý, kdo sídlí  v Norsku, je součástí národního systému sociálního zabezpečení Norska (NIS). Není nutnou podmínkou být norským občanem. K občanům, kteří se přesunuli do Norska, je přihlíženo jako k rezidentům v případě, že přicházejí alespoň na 1 rok nebo déle.
Zaměstnání v Norsku vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje požadovat v rámci sociálního systému Norska totéž co občané Norska.

Odvody do NIS:
Do norského systému sociálního pojištění zaměstnanec odvádí 7,8 % příjmů, platí to však pouze v případě, že příjem za odpovídající zdaňovací období nepřesáhl 29 600 NOK (platí pro rok 2005). Výpočet se provádí z hrubého příjmu.

Daň z příjmu:
31 % z hrubého příjmu (maximálně 57 400 NOK, minimálně 4 000 NOK – rok 2005)

Místní daň:
Místní daň je 28 % z čistého příjmu.

Více informací k tématu:
http://www.skatteetaten.no/ – International – Foreign Employers and Employees

Dále se problematice sociálního zabezpečení v Norsku věnuje sekce „Životní a pracovní podmínky“ evropského portálu EURES, který najdete na adrese http://eures.europa.eu/

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Norskem platí od roku 2005 (Zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 55, ze dne 29.11.2005) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.
Smlouva je v kompletním znění dostupná na stránkách:
http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb055-05m.pdf )

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky
Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací v oblasti mezinárodního zdaňování kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/

Po ukončení pracovního poměru v Norsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Zároveň potvrzuje doby  sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Norsku. Žadatel kontaktuje místní norský úřad práce a dodá veškerou dokumentaci týkající se jeho zaměstnání v Norsku. Pro tyto účely využije speciální formulář.

Žádost o E301 (ke stažení)

Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Norsku:
Aetat Indre Skandinavia
Aetat EEA Administration
N-2242 Morokulien
Norway
tlf +47 815 58 222
telefax +47 62 82 32 51


6. Převod podpory v nezaměstnanosti

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Norska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.
Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (termíny budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Norsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.


7. Uznávání pracovních kvalifikací

V první řadě je nutno zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není v Norsku regulované.
Není-li vámi vybrané povolání v Norsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Norska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v Norsku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám norský národní koordinátor NOKUT pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Informace o uznávání vyššího vzdělání získaného v zahraničí je možné získat u úřadu NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen):
NOKUT - Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
P.O. Box 1708 Vika
0121 Oslo, Norway
Phone: +47 21 02 18 60
Fax: +47 21 02 18 01
E-mail: postmottak@nokut.no
http://www.nokut.no/ 

 Na základě zaslané žádosti o uznání kvalifikace NOKUT posoudí, zda stupeň a rozsah studia odpovídá norským požadavkům na vzdělání v dané profesi. Seznam minimálních požadavků na úroveň kvalifikace získané v zahraničí je uveden na internetových stránkách NOKUT http://www.nokut.no/.
Různé vzdělávací instituce v Norsku se zabývají uznáváním specifických kvalifikací, například rozhodují o tom, zda zahraniční kvalifikace odpovídá zcela nebo částečně stupni odpovídající kvalifikace, kterou škola poskytuje, případně zda odpovídá jinému typu kvalifikace, kterou se posuzující instituce zabývá.
Z uznání stupně vzdělání nebo jiné kvalifikace ještě automaticky neplyne právo žadatele provozovat profesi, která je v Norsku regulována. Pro tuto skupinu profesí je vyžadována autorizace.

Autorizace
Žádosti o autorizaci jsou zasílány relevantním pověřeným institucím.

Příklady:

Učitelské kvalifikace:
Žádost o uznání může být zaslána na NOKUT, který žádost postupuje regionálnímu regulátorovi (fylkesmann). Zde je vydáno uznání kvalifikace.

Zdravotnické profese:
The Norwegian Registration Authority for Health Personnel (SAFH).
Postboks 8053 Dep,
0031 Oslo,
Norway
Tlf: +47 22 00 39 50
http://safh.no/

Účetní a realitní agenti:
The Banking, Insurance and Securities Commission of Norway (Kredittilsynet).
Postboks 100 – Bryn
0611 Oslo
Norway
Tlf: +47 22 93 98 00
http://www.kredittilsynet.no/

Veterináři:
The Norwegian Animal Health Authority
P.O.Box 8147 Dep
N-0033 Oslo,
Norway
Tel:+ 47 23216500
Fax: + 47 23216501
E-mail: post@dyrehelsetilsynet.no
Web site: www.dyrehelsetilsynet.no/english

Právníci:
The Supervisory Council for Legal Practice (Tilsynsradet for advokatvirksomhet)
Postboks 720 Sentrum
0106 Oslo
Tlf: +47 22 00 75 00
http://jus.no/dna/sider/124.html

Architekti:
Tato profese není v Norsku regulována. Žádost o obecné uznání kvalifikace je možné zaslat úřadu NOKUT. Pro uznání specifické kvalifikace a právo používat odpovídající norský titul kontaktujte tyto instituce:

NTNU
NO-7491 Trondheim
Norway
Tlf: +47 73 59 50 00
e-mail: postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/

Oslo School of Architecture
Maridalsveien 29
0175 Oslo
Norway
Tlf: +47 22 99 70 00
e-mail: postmottak@aho.no
http://www.aho.no/

Bergen School of Architecture (BAS)
Bergen Arkitekt Skole
Sandviksboder 59-61
5035 Bergen
Norway
Tlf: +47 55 36 38 80
e-mail: adm@bergenarkitektskole.no
http://www.bergenarkitektskole.no/
 
Všeobecné informace o uznávání kvalifikace získané na středních školách v zahraničí poskytují Národní vzdělávací úřady (Statens Utdanningskontor) v každém regionu.


Více informací o uznávání kvalifikací v Norsku:

http://odin.dep.no/ufd/english/doc/handbooks/014081-120044/dok-bn.html
Příručka v angličtině o uznávání zahraniční kvalifikace v Norsku na internetové stránce norského Ministerstva školství.

http://www.nokut.no/
Národní úřad pro kvalitu vzdělávání.


8. Zdravotní péče a pojištění

Jakmile začnete v Norsku pracovat, stáváte v oblasti zdravotní péče a pojištění součástí norského systému sociálního pojištění (folketrygden).
Pokud onemocníte, musíte na tuto skutečnost upozornit svého zaměstnavatele během prvního dne nepřítomnosti v zaměstnání. Jen za této podmínky obdržíte nemocenskou od prvního dne nemoci. V případě nemoci nepřekračující délkou nepřítomnosti v zaměstnání tři dny stačí zaměstnavateli vaše upozornění (egenmelding), tuto možnost lze využít maximálně čtyřikrát během 12 kalendářních měsíců, od čtvrtého dne je třeba doložit doklad od lékaře. Soboty a neděle jsou počítány jako dny nemoci v případě, že onemocníte během víkendu. Váš zaměstnavatel by měl obdržet vyjádření lékaře v nejkratším možném termínu.
Nárok na nemocenskou získáváte po 14 odpracovaných dnech v zaměstnání. Tato dávka odpovídá vašemu plnému platu a daň z této dávky je odváděna v obvyklém rozsahu.
Bližší informace týkající se nemocenského poskytují místní úřady sociálního pojištění v místě vašeho pobytu v Norsku.

Většina nemocnic spadá do působnosti veřejných orgánů na centrální, regionální nebo místní úrovni. V Norsku je velmi malý počet soukromých nemocnic. Léčba a pobyt ve veřejných nemocnic se poskytuje zdarma.
Pacienti se spolupodílí platbou za léky a za návštěvu lékaře. U některých léčebných postupů, kdy náklady na léčbu překračují povolené maximum pro spoluúčast, jsou léky poskytovány zdarma.

Veškeré náklady spojené se stomatologickými zákroky jsou hrazeny pacientem, pokud je starší 18 let. Do 18 let věku jsou zubařské zákroky zdarma.


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.


2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.


3. Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.


4. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU/EHP
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.


Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče v Norsku získáte u své zdravotní pojišťovny nebo u této instituce:

Centrum mezistátních úhrad,
nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3,
tel. 234 462 041,
fax: 222 734 951,
email: info@cmu.cz

http://www.cmu.cz/


10. Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spoluprací při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://eures.europa.eu/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Norsko
Seznam EURES poradců v Norsku je k dispozici na portále http://eures.europa.eu/ v sekci EURES – najít EURES poradce. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Norsku, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.
Mnoho užitečných informací najdete také na národních stránkách EURES Norsko http://www.eures.no/.

Internet
Volná pracovní místa v Norsku jsou rovněž k dispozici na Internetu. Databáze všech volných pracovních míst registrovaných norskými veřejnými službami zaměstnanosti AETAT lze nalézt na adrese http://www.aetat.no/.

Norské databáze volných pracovních míst:
http://www.jobline.no/
http://www.jobworld.no/ 
http://www.jobdirekte.no/
http://www.elanit.no/ – IT
http://www.raadhuset.no/
http://www.bjerkeluther.com/
http://www.right.no/
http://www.netnordic.no/ – IT
http://www.toptemp.no/ – práce na dobu určitou
http://www.jobguiden.no/
http://www.jobline.no/
http://www.jobnew.no/ – IT, inženýrství, stavebnictví, správa, zdravotnictví, hospodářství
http://www.stillinger.no/
http://www.proffice.no/
http://www.stepstone.no/
http://www.adecco.no/ – práce na dobu určitou
http://www.manpower.no/ – práce na dobu určitou
http://www.finn.no/
http://www.jobnet.no/Nabídka pracovních míst po telefonu
Informace o volných pracovních místech lze získat i telefonicky přes Jobline (Gr?nn linje) na čísle +47 800 33 166 (pondělí – pátek, 8.00 hod. až 18.00 hod.). Tuto službu poskytují norské veřejné služby zaměstnanosti a umožňují zaslání vhodných pracovních míst a popisu práce. Služba je poskytována pouze v norštině.

Odbory
Odbory v České republice mohou rozvíjet spolupráci se svými protějšky v Norsku a stát se tak užitečným zdrojem informací pro žadatele o zaměstnání. Největším odborovým svazem v Norsku je Landsorganisasjonen i Norge (LO) a kontaktní adresa na něj je:

LO
Youngsgate 11
N-0181 Oslo
Tel.: +47 23 06 10 50
Fax: +47 23 06 17 43
http://http://www.lo.no/

Dalším důležitým odborovým svazem je Akademikerne, v němž se organizují zaměstnanci – čerství absolventi škol. Kontaktní adresa:

Akademikerne
Kr. Augustsgt. 9
N-0164 Oslo
Tel.: +47 22 36 86 00
Fax: +47 22 36 86 10
http://www. akademikerne.no

Spekulativní žádost o zaměstnání
Pokud zájemce plánuje zaslat spekulativní žádost o zaměstnání některé norské společnosti, jejich adresy nalezne v norských „Zlatých stránkách“, které jsou na internetové adrese http://www.gulesider.no


Vyhledávání zaměstnání v Norsku na místě

Místní úřady práce (Aetat lokal)
Úřady práce disponují databází všech volných pracovních míst a mají k dispozici informační brožury týkající se problematiky zaměstnání.
Na norských úřadech práce jsou k dispozici informace týkající se:

  • Volných pracovních míst
  • Pravidel pro zaměstnávání občanů jiných členských zemí EU/EHP
  • Životních a pracovních podmínek v Norsku
  • Převodu dávek v nezaměstnanosti do Norska
  • Vzdělávacích možností v Norsku
  • Žádostí o zaměstnání
  • Odborného vzdělávání, rekvalifikací a informací o situaci na trhu práce


K dispozici rovněž bývá přehled autorizovaných překladatelů, kontaktní adresy velvyslanectví členských zemí EU/EHP a další užitečné kontakty.
Uvedené služby AETAT jsou poskytovány zdarma.

Inzerce v tisku
Většina norských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst. Nejvýznamnější norský titul se jmenuje “Aftenposten” a každý den nabízí aktualizovanou databázi míst. Na Internetu lze periodikum najít na adrese http://www.aftenposten.no/.
Nejvýznamnější regionální noviny jsou “Adresseavisen” (regiony Trondheim a Tr?ndelag counties), “Bergens Tidende” (region Hordaland) a “Stavanger Aftenblad” (region Rogaland).

Všechna volná místa nabízená uvedenými novinami jsou rovněž součástí národní databáze AETAT, k dispozici rovněž na Internetu.

Knihovny
Velké knihovny mají k dispozici rozsáhlé přehledy norských společností a jejich kontaktních adres. Zvláště je třeba zmínit přehled “Kompass Norge”, který obsahuje databázi několika tisíc norských společností, jejich kontaktních adresy a statistické přehledy. Tyto informace bývají k dispozici i v angličtině.

Personální agentury
Soukromé zprostředkovatelské agentury se často specializují na určitý sektor průmyslu nebo profesí. Seznam agentur je k dispozici na „Zlatých stránkách“ (http://www.gulesider.no/ – možnost i anglické verze) v sekci “Personnel Agencies ”.

Letní sezónní práce
Každoročně se v Norsku objevuje velké množství nabídek pro letní sezónní práce, většina pozic však vyžaduje znalost norštiny. Informační leták, jak a kde žádat o letní sezónní zaměstnání je k dispozici v angličtině u norských EURES poradců.


11. Minimální mzda

Minimální mzda v Norsku není zákonem určena, platy v jednotlivých profesích se odvíjí od dohodnutých kolektivních smluv.12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně nebo 9 hodin denně. V kolektivní smlouvě lze dohodnout kratší pracovní dobu. Pracovníci s nepravidelnou pracovní dobou nebo pracující přes víkendy mohou mít dohodnutou týdenní pracovní dobu 38 nebo 36 hodin. Existují i speciální pracovní dohody na 48, popř. 54 hodin týdně, ovšem v jiných týdnech zaměstnanec pracuje úměrně hodin méně, takže v průměru je dodržen průměr 36 nebo 38 hodin týdně.

Pracovník v Norsku má nárok na 25 dní pracovní dovolené. Soboty jsou počítány jako pracovní dny, a to i v případě, že zaměstnanec běžně v sobotu nepracuje. Zaměstnanci nad 60 let mají nárok na jeden týden dovolené navíc.

V Norsku je ročně třináct dnů pracovního klidu včetně všech oficiálních, náboženských, popř. pohyblivých svátků.


13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Norska v ČR:
Hellichova 1/458
118 00 Praha 1
tel: +420 257 323 737
e-mail: emb.prague@mfa.no
web: http://www.noramb.cz/
hodiny pro veřejnost: PO-PÁ 9.00 – 16.00

Velvyslanectví ČR v Norsku:
Fritzners gt. 14
0244 Oslo, Norsko
Tel.: 0047 22 12 10 30
Fax: 0047 22 55 33 95
e-mail.: oslo@embassy.mzv.cz
web: http://www.czechembassy.org/wwwo/?zu=oslo

Použité zdroje informací:
http://www.aetat.no/ – veřejné služby zaměstnanosti Norska
http://www.udi.no/ – norský Imigrační úřad
http://www.mpsv.cz/ – Ministerstvo práce a sociálních věcí
- tiskový materiál EURES Norsko – oficiální postoj norské vlády k problematice volného pohybu pracovních sil ke dni 9.února 2004;
- tisková zpráva AETAT ze dne 31.3. 2006 o postoji norské vlády k přechodným opatřením na norském trhu práce pro období let 2006 – 2009.

14. Další zdroje informací

http://www.norway.no/ – základní norský webový rozcestník;
http://www.visitnorway.com/ – oficiální stránky pro zahraniční návštěvníky Norska. Cestování, doprava, ubytování atd.;
http://www.vandrerhjem.no/ – kontakty na ubytování v Norsku;
http://www.expatfocus.com/expatriate-norway - stránka pro expatrioty;
http://www.velkommenoslo.no/ – stránka určená imigrantům především v Oslu;
http://www.ssb.no/english/yearbook/ - statistická ročenka 2005;
http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en/en/ - faktografický přehled o Norsku;
http://www.bedin.no/ – průvodce podnikáním v Norsku, i v angličtině;
http://www.velkommenoslo.no/english/norwegian/norwegian_language.htm - přehled možností kurzů norštiny;
http://www.toll.no/ – užitečné dopravní informace pro cizince. Přeprava zboží přes hranice, registrace zahraničního vozidla atp.;

http://www.arbeidstilsynet.no/ – informace o oficiální úrovni platů v různých profesích a o právech a povinnostech zaměstnanců;
http://www.skatteetaten.no/ – daňové úřady. Vydávají osobní daňová čísla a informují o daňových pravidlech v Norsku; 

Datum uveřejnění: 18. 7. 2007 Autor: Lenka Fabíková

 

Tyto informace jsou převzaty z : http://portal.mpsv.cz/eures