EN
uživatel nepřihlášen | přihlásit    
Upravit profil Smazat profil
Práce v zahraničí Práce v ČR
Upravit účet Přidat nabídku Editovat nabídku
Německo - životní a pracovní podmínky

Německo - životní a pracovní podmínky


Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění a daně
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

 

1. Úvodní informace

Německo neotevřelo svůj pracovní trh pro občany přistupujících zemí  po rozšíření Evropské unie v květnu 2004.
Přístupem k EU nedošlo pro české občany, s ohledem na možnosti pracovat v Německu, ke změnám, protože Německo využije přechodných období až do vytvoření plné svobody pohybu pracovních sil. Podle toho mohou čeští zaměstnanci během až sedm let trvajícího přechodného období (2+3+2) získat zaměstnání na německém pracovním trhu podle platných ustanovení německého pracovního práva a bilaterálních dohod.
Používání přechodného období pro volný pohyb pracovníků bude zmírněno používáním v současné době platných dohod o přístupu českých pracovníků na německý trh práce ( jedná se o
Ujednání o postupu při zprostředkování zaměstnání v SRN zájemcům na dobu nejvýše čtyř měsíců v průběhu jednoho roku, Dohodu o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí, Pomocník/pomocnice v domácnosti s osobou vyžadující péči a Dohodu o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo).

Oficiální název: Spolková republika Německo; německy: Bundesrepublik Deutschland
Rozloha: 357.020 km2 (pevnina: 349.223 km2, vodstvo: 7.797 km2)
Počet obyvatel: 83.029.536 (2001)
Hustota osídlení: 230 obyv./km2
Hlavní město: Berlin (Berlín)
Počet obyvatel hlavního města: 3,471.418
Měna: euro
Administrativní členění: 16 spolkových zemí (Bundesländer): Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Úřední jazyk: němčina
Jazyky menšin: dánština (severní Šlesvicko), lužická srbština (Lužice), frýžština (severní a východní Frýžsko)
Národnostní složení: Němci (91,2%); Turci, Kurdové, Italové, Řekové, Poláci, Španělé, Bosňané; menšiny se zvláštními právy: Dánové, Lužičtí Srbové, Frýzové
Náboženství: evangelická a.v. církev (45%), římskokatolická církev (34,7%), islám, řecká pravoslavná církev, srbská pravoslavná církev

Míra nezaměstnanosti: 9,3 %


2. Pracovní povolení

Pro státní příslušníky z nových zemí EU, kteří jsou v okamžiku vstupu 1. května 2004 anebo potom nejméně
dvanáct měsíců zaměstnáni u zaměstnavatele v Německu, počítá přístupová smlouva s tím, že získají neomezené právo přístupu na trh práce Antrag auf Arbeitsgenehmigung. Platí to rovněž pro rodinné příslušníky těchto zaměstnanců, kteří u nich v okamžiku vstupu bydlí nebo po pozdějším přicestování pobývali v Německu nejméně 18 měsíců.

Toto neplatí pro zaměstnance, kteří jsou pouze vysláni dočasně do Německa v rámci volného pohybu služeb nebo smlouvy o dílo nebo pro Au Pair, účastníky dobrovolného roku nebo praktikanty. Pro rodinné příslušníky (manžele/ky nebo děti do 21 let) zaměstnanců s povolením k pobytu EU existuje také nárok na udělení pracovního oprávnění.
Pracovní povolení ztratí platnost při dlouhodobější nepřítomnosti.
Mimoto počítá přístupová smlouva pro pracovníky z nových zemí s tím, že jim při novém povolování zaměstnání v Německu musí být dána přednost před povoleními pro pracovní síly ze třetích zemí (tzv. komunitární preference).
 
Získání zaměstnání je i nadále možné pouze se souhlasem příslušného pracovního úřadu - Agentur für Arbeit.

Pro občany České republiky zůstávají omezení v přístupu na německý pracovní trh zachována a nadále platí národní a bilaterální úpravy přijetí na pracovní trh. Podle tohoto je zpravidla pro zahraniční zaměstnance potřebné pracovní povolení a pracovní povolení může být uděleno pouze pro určité, přesně stanovené činnosti.
 

A) Základní postup při získávání pracovního povolení

Vydání pracovního povolení trvá obecně 2-3 týdny, někdy déle.

Větší šanci na získání pracovního povolení mají uchazeči na místa, která jsou na http://www.arbeitsagentur.de/ vyvěšena déle než 6 týdnů.a) Žádost o pracovní povolení  - Vermittlungsauftrag/Stellenbeschreibung zum Antrag auf einen Arbeitserlaubnis-EU - zde ke stažení

Pokud jste si v Německu našli zaměstnavatele, ten musí zažádat na základě pracovní smlouvy o pracovní povolení na místně příslušném úřadu práce v Německu (dle místa výkonu práce. http://www.arbeitsagentur.de/ - ilustrativní náhled pracovního povolení - Arbeitsgenehmigung - zde ke stažení
b) Sezonní práce - zaměstnání 4 měsíce v kalendářním roce a pomocní stánkaři 9 měsíců

Žádost o přijetí jako sezónního zaměstnance podává zaměstnavatel společně s pracovní smlouvou a vlastnoručně podepsaným příslibem přijetí do zaměstnání na místně příslušném německém úřadu práce - Agentur für Arbeit http://www.arbeitsagentur.de


Čeští státní příslušníci mohou pracovat až čtyři měsíce v kalendářním roce jako sezónní zaměstnanci ve Spolkové republice Německo. Zprostředkování je omezeno na pracovní činnost v:

U kategorie pomocní stánkaři (Schaustellergehilfen) se maximální doba stanovuje na devět měsíců v kalendářním roce. Žádost o toto pracovní povolení se podává na příslušném úřadu práce v Německu.

Pracovní povolení je zasláno do ČR a uchazeč si je po výzvě vyzvedne na místně příslušném úřadu práce v ČR.


 
c) Přeshraniční pracovníci - Grenzgängers - pendleři

Předpokladem je, že zaměstnanec má trvalé bydliště na území ČR a jednou týdně se vrací z Německa do ČR. Tito pracovníci mají nárok na zdravotní péči na obou stranách hranice. Více info viz http://www.ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/working/cross-border/index.html  

Přeshraniční pracovník je vždy pojištěn v zemi, kde je zaměstnán (čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971). Pokud jde o nemocenské pojištění a pojištění v mateřství, má právo volby: má nárok na tyto dávky v členském státě, kde bydlí, nebo v členském státě, kde pracuje. Avšak po odchodu do důchodu ztrácí migrující pracovník své postavení migrujícího pracovníka, a tudíž již nemá právo na zdravotní péči v zemi, kde byl zaměstnán.

Rodina přeshraničního pracovníka má stejná práva na zdravotní péči jako jakákoli jiná rodina migrujícího pracovníka v zemi, kde bydlí. V členském státě, kde je přeshraniční pracovník zaměstnán, mohou členové jeho rodiny dostávat zdravotní dávky za týchž podmínek jako sám pracovník, ale příjem takových dávek (kromě naléhavých případů) je podmíněn dohodou mezi příslušnými členskými státy nebo mezi příslušnými orgány těchto členských států.

Více info:
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
Villemombler Straße 76, 53123 Bonn
tel.: 49-228-713-0
fax: 49-228-713-1111
internet:
http://www.arbeitsagentur.de/

Tzv. Potvrzení pro udělení pracovního povolení českému občanovi jako přeshraničnímu pracovníkovi, který je součástí žádosti o pracovní povolení na německém úřadu práce vám potvrdí příslušný Úřad práce v ČR - ke stažení zde.


d) Čeští inženýři v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automobilového průmyslu a čeští absolventi německých vysokých škol

Nově odpadá povinnost testu komunitární preference pro dvě skupiny občanů ČR, avšak o pracovní povolení musí i tyto dvě skupiny občanů nadále žádat,
i když se tímto usnadněním získání pracovního povolení stává formální záležitostí.

Usnadnění přístupu na německý trh práce týká dvou skupin:

1. čeští inženýři s univerzitním nebo odborným vysokoškolským vzděláním s těžištěm v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, elektrotechniky nebo srovnatelnou kvalifikací.

2. čeští absolventi německých vysokých škol – libovolného studijního zaměření – pokud si do jednoho roku po svém absolutoriu ve Spolkové republice Německo najdou odpovídající zaměstnání.B. Dohoda o stážistech - vzájemné zaměstnání českých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazyk. znalostí na dobu 12-18 měs.

K zaměstnání na území druhého státu mohou být vysláni občané, kteří:

Žadatel doloží na příslušný úřad práce v České republice žádost, která musí být vyplněna v německém jazyce a obsahuje:

  1. strana s osobními údaji a dvěma fotografiemi

  2. strana s přehledem o dosavadním zaměstnání žadatele

  3. doklad o jazykových znalostech, ověřený jaz. školou nebo osobou k tomu kompetentní

  4. doklad o kvalifikaci, ověřená kopie úředně přeložená do německého jazyka

  5. vlastnoručně podepsaný životopis v německém jazyce


Žádost o zaměstnání pro stážistu může žadatel podat i v případě, že nemá prac. smlouvu od zaměstnavatele. ZAV (Centrála pro zprostředkování práce se pro něj pokusí zaměstnání vyhledat).

Výsledek - rozhodnutí zda bylo žádosti vyhověno či ne, obdrží po výzvě uchazeč na místně příslušném úřadu práce v ČR.C. Pomocníci / pomocnice v domácnostech s osobou vyžadující péči

Od 1.1.2005 se opět povoluje toto zaměstnávání s pojistnou povinností na plný pracovní úvazek v délce do tří let na domácí práce v domácnostech s osobou vyžadující péči.
Při adresném zprostředkování (německý zaměstnavatel a český žadatel jsou již předběžně dohodnuti na pracovním poměru) podá německý zaměstnavatel na místně příslušném úřadu práce v SRN vyplněný dvojjazyčný „Příslib zaměstnání pro pomocníka v domácnosti/Pracovní smlouva mezi zadavatelem a poskytovatelem domácí péče“. Tento úřad práce zašle formulář na ZAV v Bonnu.  ZAV zašle tento příslib  na SSZ, která jej  zaeviduje, potvrdí razítkem a podpisem. Poté jej postoupí příslušnému úřadu práce (dle místa bydliště žadatele), který vydá příslib proti podpisu žadateli. 
Žadatelé z České republiky se mohou o možnosti zaměstnání v SRN na místa „pomocnic/pomocníků v domácnostech s osobou vyžadující péči“ informovat na
http://www.arbeitsagentur.de/zav/arbeitserlaubnis - Service von A bis Z - Vermittlung - Ausländerbeschäftigung - Haushaltshilfen - Link und Dateiliste; nebo na http://www.nursejob.de/
Žadatelé z České republiky mají také možnost podat si fiktivní žádost o zprostředkování této práce prostřednictvím příslušného úřadu práce v České republice a to prostřednictvím 
spekulativní žádosti. Vyplněnou žádost společně s životopisem v německém jazyce předloží příslušnému úřadu práce v České republice.

 

D. Studijní pobyt a práce v Německu

Studenti z nových zemí, kteří by chtěli během svého studijního pobytu v Německu v této zemi také pracovat, mohou vykonávat zaměstnání nanejvýš tři měsíce v roce. Pracovní povolení pro ně není potřebné (§ 9 č. 9 nařízení o pracovním povolení (ArGV). Maximální tříměsíční rámec může být vyčerpán jak výlučně zaměstnáním na plný úvazek do 90 úplných pracovních dnů resp. na částečný úvazek do 180 půldnů jakož i kombinací plného a částečného úvazku. Dva půldny přitom platí jako jeden celý pracovní den. Z důvodů zjednodušení přitom úřady práce vycházejí zásadně z půldne, jestliže denní pracovní doba nepřesáhne čtyři hodiny. Znamená to, že se "poloviční pracovní den" musí započítat jako spotřebovaný i tehdy, kdy se pracovalo méně než čtyři hodiny.
Kromě toho jsou od pracovního povolení osvobozeni studenti z kandidátských zemí, kteří jsou Centrálou pro zprostředkování práce (ZAV) během jejich studia ve vlasti zprostředkováni do Německa na prázdninovou brigádu v délce nejvýše tří měsíců nebo na odborné praktikum na dobu nejdéle šesti měsíců

E. Au-Pair v Německu

Pro informace vč. vzorové smlouvy, podmínek, hlášenky na měststký úřad ohledně Au-pair z Arbeitsagentur (německého úřadu práce) klikněte zde.

Pracovní doba bude detailně dohodnuta s rodinou, aby nekolidovala s jazykovými kurzy. Obecně platí, že au pair pracuje 30 hodin týdně, tzn. 5 hodin denně, 6 dnů v týdnu nebo 6 hodin denně, 5 dnů v týdnu. Rodina vás může požádat 2x až 3x do týdne o babysitting.
Au pair má nárok během svého ročního pobytu na 4 týdny placené dovolené. Termín dovolené bude dohodnut individuálně s rodinou.

Kapesné je stanoveno německými zákony. Min. měsíční částka činí 260 EUR.

Povinností hostitelské rodiny je hradit au pair pojištění po celou dobu jejího pobytu. V pojištění je zahrnuto veškeré ošetření u lékaře, standardní ošetření v nemocnici, přeprava pacienta, první pomoc apod. Pojištění se nevztahuje na optika, alergologa, zubaře (výjimku tvoří ošetření akutních zubních případů.) V případě, že jedete do hostitelské rodiny pouze na návštěvu, na tuto dobu je třeba se připojistit.

Zákonné zdravotní pojištění, které si každý občan platí povinně v ČR, je možné před odjezdem do Německa buď odhlásit (odjíždíte-li minimálně na dobu 6 měsíců) nebo ho můžete i nadále platit, např. prostřednictvím vašich rodičů.

F. Informace o práci na živnostenský list ve Spolkové republice Německo poskytují:

Euroinfocentra, kontakt na příslušné Euroinfocentrum najdete na http://www.euroinfocentrum.cz/

Česko německá obchodní komora http://www.dtihk.cz/
    
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer
Václavské náměstí 40
CZ-110 00 Praha 1
Tel.:  00420-224 221 200
Fax:  00420-224 222 200
E-Mail:
info@dtihk.cz

Odkazy na dokumenty zabývající se prací jako OSVČ (na Živnostenský list) či vysílání pracovníků naleznete v sekci Zaměstnavatelé viz www.portal.mpsv.cz/eures/zamestnavatele

 

3. Povinná registrace

4. Povolení k pobytu

Od 01.05.2004 odpadá vízová povinnost obecně pro české občany a občany ostatních přístupových zemí k EU. Čeští občané mohou cestovat do Spolkové republiky Německo se svým cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pro všechny pobyty delší než 3 měsíce potřebují čeští občané povolení k pobytu EG (ES), které je udělováno příslušným cizineckým úřadem vašeho německého bydliště. Toto je nutno zažádat během tří měsíců. Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je nutné ohlásit pobyt okamžitě po příjezdu příslušnému cizineckému úřadu. Povolení k pobytu EG (ES) se udělí na základě uznaného účelu pobytu podle práva EU nebo národního práva.
Českým státním příslušníkům bude úřady uděleno Potvrzení o právu na pobyt, budou-li mít v Německu bydliště. Českým zaměstnancům může být toto potvrzení vydáno teprve až po předložení Pracovního povolení EU nebo Pracovního oprávnění EU.

Čeští státní příslušníci mohou mít v Německu bydliště v zásadě tehdy, splní-li následující podmínky:
• jako zaměstnanci,mají-li Pracovní povolení EU nebo Pracovní oprávnění EU
• usadí-li se jako samostatně výdělečně činní
• jako poskytovatelé služeb (přičemž přeshraniční služby v oborech stavebnictví a v navazujících příbuzných hospodářských odvětvích, úklid budov, zařízení a úklid dopravních prostředků a vnitřní výzdoba, jsou možné pouze tehdy, jsou-li zprostředkované v rámci smlouvy o dílo)
• jako příjemci služeb
• jako oprávnění k setrvání v místě pobytu (t.zn.zaměstnanci nebo samostatně výdělečně činní, kteří po skončení své činnosti v Německu zde smějí setrvat)
• jako nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a dostatečné prostředky k zajištění své existence.
 
Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích
musí být bydliště v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce). Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště.
Týká se to např. manželů nebo dětí pod 21 let s českým občanstvím, kteří žádají o sloučení rodiny k osobám, které vlastní německé občanství, povolení k pobytu – EG, dále pak i samostatně výdělečných osob, studentů nebo důchodců.

Další informace ohledně pobytu:
Spolkové ministerstvo vnitra
Alt – Moabit 101D, 105 59 Berlin
http://www.bmi.bund.de/


5. Sociální zabezpečení

Občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o německé sociální dávky mohou na úřadu práce v ČR vyžádat formulář E301, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v České republice. Vyplněný formulář žadatel předkládá na místním Úřadě práce v Německu. Získání sociálních dávek závisí na splnění přísných kriterií, která platí od 1. května 2004 pro občany nových členských států EU.
Další informace naleznete na stránkách
http://europa.eu.int/eures v sekci Život a práce.
 
Jako zaměstnanec v Německu jste automaticky ze zákona sociálně pojištěn. Do sociálního pojištění patří například
pojištění v době nezaměstnanosti, nemoci, důchodu a úrazu.
Poté, co jste si vybrali zdravotní pojištění (Krankenkasse), vás zaměstnavatel přihlásí k placení sociálního pojištění, další formality následují automaticky.


Po ukončení pracovního poměru ve Německu je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit
formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) a zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Německu.

Formulář E 301 je vydáván příslušnou místní arbeitsagenturou. Ta se určí podle místa posledního pobytu zaměstnance v SRN nebo, pokud ji nelze takto vyhledat, podle místa posledního zaměstnání.

Příslušnou arbeitsagentur najdete na stránkách:
http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html
zadáním poštovního směrovacího čísla.

Pokud si o E 301 žádá přímo uchazeč, pak použije tiskopis žádosti (v německém nebo anglickém jazyce): německá verze, anglická verze.

Je třeba uvést následující údaje: osobní data, státní příslušnost, poslední adresa v SRN, podrobnosti o zaměstnání (od-do, název a adresa zaměstnavatele, druh zaměstnání), přiložit kopii potvrzení o zaměstnání od německého zaměstnavatele nebo další dokumenty týkající se zaměstnání.
Pokud nemůže být zaměstnavatel zjištěn (např. z důvodu bankrotu), je vhodné uvést číslo německého sociálního pojištění a název německého zdravotního pojištění, kterému zaměstnanec podléhal.
Dále je třeba uvést údaje o pobírání různých druhů dávek (uvedeno v tiskopisu žádosti).

Pouze v případě problémů s vydáním formuláře E 301 (příslušnou arbeitsagentur nelze vyhledat nebo nevystavila formulář E 301 navzdory urgenci), je možno kontaktovat:

Bundesagentur für Arbeit
BA-Service-Haus
Kundenreaktionsmanagement
90327 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Zaměstnanci z přistupujících států, kteří vykonávají v Německu řádné zaměstnání, podléhají německému sociálnímu pojištění a jsou pojištěni proti nemoci, nezaměstnanosti a v zákonném důchodovém pojištění, také musí být zaměstnavatelem pojištěni u zaměstnaneckých odborů proti úrazu. Nárok na dávky v nezaměstnanosti vzniká ale teprve tehdy, pokud byl člověk minimálně dvanáct měsíců v pojistně povinném pracovním poměru.

Zaměstnanci z přístupových zemí vyslaní do Německa na maximálně 12 měsíců zažádají u svého příslušného sociálního úřadu v přistupující zemi podle ustanovení (EWG)1408/71 o potvrzení E 101 a tímto doloží, že pro ně nadále platí pojistné sociálně povinné právní předpisy vysílajícího státu a ne německé právní předpisy. Další informace k tomuto podává Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zajištění http://www.bmgs.de/

Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení
Am Probsthof 78
53121 Bonn
http://www.bmgs.bund.de/

Zákon o dani z příjmu ve Spolkové republice Německo

Spolkové ministerstvo pro daně - InfoCentrum


6. Převod podpory v nezaměstnanosti

V současné době nelze žádat o transfer dávek v nezaměstnanosti do Německa. Aktuální informace budou včas zveřejněny.


7. Uznávání pracovních kvalifikací

Kandidátské země se budou od samého začátku zúčastňovat systému uznávání praktikovaného v EU. Vzájemné uznávání se bude uskutečňovat na základě směrnic EU o uznávání. Pro aplikaci nejsou přechodná opatření.

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
(Ústředí pro zahraniční vzdělávání
v sekretariátu stálé konference ministrů školství zemí)
Lennéstr. 6
53113 Bonn
Tel. 0049/228/501200


Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Spolkové ministerstvo hospodářství a práce
Scharnhorststr. 36
10115 Berlín
Paní Vera Stahl
Tel.: 0049/30/20146356


8. Zdravotní péče a pojištění

1.6.2004 vstupuje v platnost novela Nařízení č. 1408/71.
- všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely
- těmto osobám by měl být ve všech členských zemích zajištěn přímý přístup k lékaři (v některých zemích však bude přímý přístup zajištěn až k 1.7.2004 - Německo, Rakousko).
- od 1.6. je zaváděn Evropský průkaz zdravotního pojištění.
- české ZP přestávají vydávat formuláře E111, E110, E119, E128. Tyto formuláře jsou zrušeny a nahrazeny Evropským průkazem zdravotního pojištění. Pojišťovny, které jej ještě nevydávají, budou vydávat Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz.
- osoba, která nesplní oznamovací povinnost (např. když začne pracovat v jiném členském státě), může být podle tohoto Nařízení sankcionována podle právních předpisů obou dotčených zemí.
- Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo příslušný E-formulář vystavený cizí pojišťovnou má při předložení v českém zdravotnickém zařízení stejné účinky jako český průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.

Veškeré nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro zařazení do příslušné kategorie musí pracovník oznámit ZP MV ČR do 8 dnů.


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041, email:
info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

10. Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále
http://europa.eu.int/eures. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

http://arbeitsamt.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://europa.eu.int/jobs/eures
http://www.jobrobot.de/
http://www.steps.de/
http://www.jobs.zeit.de/

http://www.mv4you.de/
http://www.jobticket.de/
http://www.jobware.de/
http://www.monster.de/
http://manpower.de/
http://www.jobs-in-europe.net/
http://www.randstad.de/
http://www.jobscut24.de/
http://www.jobs.de/
http://www.jobs.zeit.de/
http://www.jobpilot.de/
http://www.adecco.de/
http://www.jobkurier.de/

Berliner Zeitung: Der Stellenmarkt
http://www.berlin-job.de/
Anzeigenmarkt Frankfurter Rundschau
http://www.fr-aktuell.com/
Handelsblatt Interaktiv
http://www.handelsblatt.com/hbiwwwangebot/fn/relhbi/sfn/buildhbi/index.html
DIE WELT online - Berufswelt online
http://anzeigen.sueddeutsche.de/indexb.html
DIE ZEIT Stellenmarkt
http://www.jobs.zeit.de/
Frankfurter Allgemeine Zeitung
http://www.faz.de/
Süddeutsche Zeitung
http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artikel=impressum.php


11. Minimální mzda

Minimální mzda v Německu funguje  na bázi kolektivní smlouvy, určují si ji jednotlivé odbory
a je specifická pro každý sektor.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba: liší se opět pro jednotlivé obory
Dovolená: 4 týdny, pro některé odvětví je delší
Státní svátky: 12 ve většině spolkových zemí, v některých je to méně

13. Sídla velvyslanectví

Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin:
Velvyslanectví České republiky v Berlíně
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 226 380
Konzulární služba: 0170/247 99 56
Fax: 030 / 229 40 33
E-mail:
berlin@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/berlin (U-2 - Mohrenstraße)

Velvyslanectví SRN v Praze
Vlašská 19, Postbox 88
118 01 Praha 1 — Malá Strana
tel: (+420) 257 113 111 nebo
(+420) 257 531 481
fax: (+420) 257 534 056

fax vízového oddělení: (+420) 257 531 486
tel. v případech nouze: (+420) 257 533 873
e- mail:
zreg@prag.auswaertiges-amt.de (max. 500 KB)

14. Použité zdroje informací

http://www.mzv.cz/berlin
http://europa.eu.int/jobs/eures
http://www.bmgs.de/
http://www.arbeitsamt.de/
http://www.mpsv.cz/

Letáky Agentur für Arbeit ke stažení zde.


Datum uveřejnění: 21. 5. 2006 Autor: Frázová Anna


Tyto informace jsou převzaty z : http://portal.mpsv.cz/eures