EN
uživatel nepřihlášen | přihlásit    
Upravit profil Smazat profil
Práce v zahraničí Práce v ČR
Upravit účet Přidat nabídku Editovat nabídku

Lucembursko - životní a pracovní podmínkyObsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Registrace pobytu
5. Sociální zabezpečení a daně
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

 

1. Úvodní informace

Ačkoliv rozlohou jeden z nejmenších, Lucembursko patří mezi členskými státy k nejvýkonnějším ekonomikám v EU. Velkovévodství je zakládajícím členem EU. Národním jazykem je lucemburština, ale v zemi se domluvíte německy a francouzsky. Druhý z jazyků se používá jako úřední jazyk.
Lucemburská vláda rozhodla, že od 1. listopadu 2007 nebude omezovat přístup k zaměstnání statním příslušníkům České republiky. Čeští uchazeči o zaměstnání proto  v současnosti nepotřebují pracovní povolení.  
Obecně lze říci, že Lucembursko je z hlediska trhu práce zemí, kde je pracovní mobilita normálním a každodenním jevem. Ke značnému pohybu lidí za prací dochází mezi Lucemburskem a sousedními zeměmi. 


2. Pracovní povolení

Od 1. listopadu 2007 nepotřebuje český uchazeč o zaměstnání v Lucembursku povolení. Ke změně došlo na základě rozhodnutí lucemburské vlády, že nebude dále využívat práva omezovat volný pohyb pracovníků podle smlouvy o přistoupení. Již na jaře 2007 bylu určeny obory, ve kterých byl přístup na pracovní trh zjednodušen.  

Kromě občanů ČR zavedlo Lucembursko volný pohyb pracovníků pro státní příslušníky všech členských států, které přistoupily k EU 1. května 2004.

Text o volném pohybu pracovníků do Lucemburska také na Evropském portálu pracovní mobility.3. Povinná registrace

Pokud byste se stěhovali do Lucemburska, budete muset oznámit příjezd komunální službě (communal administration / de l’administration communale) v místě, kde budete bydlet, a to během 8 pracovních dnů po Vašem příjezdu. Od úřadu obdržíte potvrzenou kopii tohoto svého oznámení.


4. Registrace pobytu

Občané EU nebo EHP mají právo svobodného pohybu, avšak na pobyt v zemi se vztahují jisté podmínky odvislé od typu pobytu. Právní předpisy Společenství stanoví, že každý občan EU má právo pobývat v jiném členském státě po dobu delší než tři měsíce za účelem výkonu zaměstnání.

Lucembursko vyžaduje, aby se nově příchozí osoba během tří dnů registrovala na místním obecním úřadu a vyplnila "déclaration d’arrivée". To je docela časově náročný požadavek, protože nejste-li turista a přijíždíte se záměrem přesídlit se na dlouho, máte zpočátku plné ruce práce. Proto nechme toto ohlašování příjezdu stranou a upozorníme na registraci pro pobyt delší než tři měsíce. 
Za účelem pobytu nad tři měsíce byste měli požádat co nejdříve o "carte de s éjour", povolení k pobytu, které vystavuje obecní úřad. Povolení, jehož dokladem je karta, kterou byste měli dostat, platí na pět let a lze jej prodloužit až na deset.

A. Pobyt kratší než 3 měsíce
Musíte mít pouze platný pas nebo občanský průkaz. Po svém příjezdu oznámíte komunální službě své bydliště.

B. Pobyt delší než 3 měsíce
Během tří měsíců musíte zažádat o povolení k pobytu.
Povolení Vám bude vydáno na základě předložení různých písemných dokladů a důkazů. Požadavky se liší podle situace. V každém případě je nutné se identifikovat a předložit potvrzení o zaměstnání. 

 • Výdělečně činný: doklad dokazující, že vykonáváte pracovní činnost.
 • Student, důkaz, že máte dostatečné prostředky pro sebe a svou rodinu, že máte pojištění pro případ nemoci a mateřské dovolené (většinou není nutno písemně) a musíte předložit důkaz o přijetí do studia nebo školícího kurzu.
 • Ekonomicky neaktivní (nezaměstnaný, důchodce…), musíte dokázat, že disponujete dostatečným množstvím financí pro sebe i svou rodinu (budete požádán, abyste předložil písemný důkaz o původu, povaze a rezervě Vašich prostředků a o Vašem sociálním zabezpečení).
 • Rodinný příslušník (manželka, manžel, nezaopatřené dítě a přímý příbuzný) získají povolení za stejných podmínek jako Vy. Musí doložit příbuzenský vztah a závislost na Vaší péči.

PRÁVNÍ REFERENCE:
Nařízení (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků
Směrnice 2004/38/ES


5. Sociální zabezpečení a daně

Svoboda pohybu v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP) patří k základním právům občanů členských zemí. Po stránce sociálního zabezpečení jsou systémy jednotlivých zemí koordinovány, aby migrující pracovník neztrácel svá práva v důsledku změny místa pobytu a práce. V EU je prosazován princip, že zaměstnanec odvádí příspěvky na sociální a zdravotní pojištění v jedné členské zemi. Ostatní členské země předchozí doby pojištění a zaměstnání uznávají. Tyto doby lze kromě toho i sčítat. Počítat s nimi můžete i pro nárok na důchod, ale pamatujte, že se uplatňují pravidla toho státu, ze kterého důchod žádáte. Není tajemstvím, že tato pravidla se od českých mohou lišit stejně jako se může lišt celý systém zdravotního a sociálního pojištění i systém daňový.

Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72 slaďují jednotlivé systémy týkající se sociálního zabezpečení. Nařízení se aplikuje ve všech členských státech EU/EHP. Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí získáte úvodní informace: http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=532 .

V začátku zaměstnání by zaměstnanci měly být zaregistrováni na úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale. Registraci by měl zařídit zaměstnavatel.

 

 •  instituce

Centre Commun de la Sécurité Sociale
Département Affiliation
125 route d'Esch
L-2975 Luxembourg   

http://www.ccss.lu/

 
Srážky
Jestliže budete pracovat v Lucembursku budete tam ze mzdy platit zálohy na daň a odvody na sociální zabezpečení či pojištění podle platných předpisů země.

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňová rezidence nebo daňový domicil) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho vašeho příjmu projevuje jak Česká republika tak Lucembursko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Lucemburskem platí smlouva (79/1993 Sb.) o zamezení dvojího zdanění.

Ohledně podrobných informací a poradenství kontaktujte EURES poradce v ČR nebo v Lucembursku.

Sociální věci
Po ukončení pracovního poměru je vhodné již před návratem do České republiky požádat o vystavení formuláře E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Lucembursku.

Lucemburská instituce pro E 301:
Administration de l’Emploi - ADEM

adresa pro poštovní styk
Administration de l'Emploi
Service Maintien de l'Emploi / E 301
B.P. 2208
L - 1022 Luxembourg

adresa instituce
Administration de l’Emploi
10, rue Bender
L - 1229 Luxembourg

phone:
00352 478-1
00352 40 61 40
00352 478 5300

http://www.adem.public.lu/
(E 301 ke stažení)


Ústředním orgánem je Ministerstvo sociálního zabezpečení.
Kontakt:
Ministry of Social Security
26, rue Zithe,
L-2936 Luxembourg;
tel.: (+352) 478-6312

V řízení sociálních záležitostí dále hraje důležitou roli centrální úřad sociálního zabezpečení.
Kontakt:
Joint Social Security Centre,
L 2975 Luxembourg.
Osobní hovory: 125, route d’Esch, Luxembourg (od 8.00 do 16.15).
Switchboard: 40141-1.


6. Převod podpory v nezaměstnanosti

V zájmu koordinace sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky lze žádat o převod dávek v nezaměstnanosti do Lucemburska na základě čl. 69 Nař. 1408/71. Toto řešení má účel umožnit osobě, která je v ČR nezaměstnaná, aby si hledala novou práci aktivně přímo v Lucembursku.

Jaký je postup? Žadatel se obrací na úřad práce, u kterého je evidován. Úřad vystaví žadateli formulář E 303, kterým se nezaměstnaný žadatel prokazuje.

Podmínky:

 • evidence na úřadu práce nejméně 4 týdny
 • nárok na podporu v nezaměstnanosti
 • převod nejdéle na 3 měsíce
 • evidence na lucemburském pracovním úřadu do 7 dnů od opuštění ČR

Kontakt:
ADEM Luxembourg
10, rue Bender
L-1229 LUXEMBOURG
tel : ++ 352 / 478 53 00
fax : ++352 / 40 61 40


7. Uznávání pracovních kvalifikací

Princip je takový, že jestliže jste kvalifikováni a tedy oprávněni vykonávat určitý typ práce ve své vlastní zemi, jste rovněž kvalifikováni pro tutéž práci také v Lucembursku. Pro obchodní, živnostenskou a profesní činnosti je třeba doložit, že splňujete požadavky pro tuto činnost v ČR a k tomu případně specifické požadavky z lucemburské strany jako je délka praxe. Dokladem je dokumentace potvrzená a vydaná kompetentním orgánem v ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Pokud jste již rozhodnuti, že budete pracovat v Lucembursku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf  nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.
Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications.

 
Kontakty:
Rozcestník na jednotlivá ministerstva - http://www.gouvernement.lu/index.html

Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports [Ministry of National Education, Vocational Training and Sport],
29, rue Aldringen,
L-2926 Luxembourg
http://www.men.lu/

Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Ministry of Culture, Higher Education and Research
18-20, Montée de la Pétrusse
L-2912 Luxembourg
Phone: +352 478-5139
Fax: +352 26 29 60 37
http://www.cedies.public.lu/

8. Zdravotní péče a pojištění

Český pracovník zaměstnaný v Lucembursku má právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání, kterou Vám hradí zahraniční zdravotní pojišťovna, u níž jste pojištěn. Po novelizaci Nařízení č. 1408/71 také platí že, všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely. Občané, kteří začnou pracovat v jiném členském státě, mají oznamovací povinnost vůči své dosavadní pojišťovně. Evropský průkaz zdravotního pojištění vystavený českou pojišťovnou má při předložení v lucemburském zdravotnickém zařízení stejné účinky jako národní průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.

Pokud jste českým občanem, který pracuje a bydlí v Lucembursku, máte v ČR nárok na nezbytnou zdravotní péči. To, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční pojišťovny. Pro účely čerpání péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje). U zemí, které v průběhu roku 2006 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v Lucembursku a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR, je v kompetenci této instituce. Za předpokladu, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/

Dokud nebudete členy systému pojištění v Lucembursku, budete v případě nutnosti využívat zdravotní péče na Evropský průkaz od české pojišťovny se všemi následky.

 • Léky - obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař, a při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění; léky si pacient také nejdříve hradí sám, poté jsou mu náklady refundovány.
 • Nemocniční péče
  Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař.
  V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocniční pohotovost s Evropským průkazem zdravotního pojištění. Kam se obrátit zjistíte na telefonním čísle 112. Nemocniční léčba je po předložení formuláře (karty) zdarma, kromě spoluúčasti.
 • Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast
  Lékařské ošetření – návštěva doma: 1. návštěva 20 % nejnižší sazby, každá další v období 28 dnů 5 %
  Lékařské ošetření v ordinaci 5 %, max. 2,25 EUR za ošetření
  Stomatologické ošetření do 38,25 EUR bez spoluúčasti
  nad 38,25 EUR spoluúčast 5 %
  Léky normální ošetření 20 %
  odborné léčení 60 %
  důležité léky 0 %
  Hospitalizace 9,08 EUR/den po dobu prvních 30 dnů
 • Úhrada nákladu
  Po zaplacení péče nebo léku se obraťte na pobočku místní zaměstnanecké pokladny (Caisse de Maladies Ouvriers). Zde předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) a ostatní doklady.
  Není-li to z nějakého důvodu možné, můžete si nechat náklady refundovat až po návratu do ČR u své české zdravotní pojišťovny. V takovém případě zde musíte předložit originály dokladů o zaplacení. Česká zdravotní pojišťovna vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila lucemburská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů.


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.
Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu.10. Jak najít zaměstnání

Systém EURES se skládá jednak z personálu EURES (EURES poradci, kontaktní osoby) a jednak z informačních technologií. Obě tyto složky by se podílí na službě tak, aby tvořili funkční síť.
Zájemci mohou žádat informace na úřadech práce a současně využívat samoobslužného systému na internetu.

Databáze a užitečná spojení:

Evropská databáze, vč. Lucemburska –
http://europa.eu.int/eures
EURES v Lucembrusku -
http://www.eureslux.org/

Lucemburské služby zaměstnanosti –
http://www.etat.lu/ADEM/


Portál zprostředkovávající práci -
http://www.monster.lu/
http://www.emploi.lu/
http://www.carriere.lu/


11. Minimální mzda

V roce 2007 je výše minimální mzdy v Lucembursku 1 541 EUR. Zákonem nařízená minimální mzda je automaticky upravována.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Zákon stanoví pracovní dobu na 40 hodin týdně s průměrně osmi hodinami denně.
Denní pracovní doba nesmí překročit 10 hodin.
Obecně platí, že všichni zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené v roce, která je placena jejich zaměstnavatelem. Doba dovolené může být zvýšena podle typu práce či kolektivní smlouvy.

V Lucembursku je uzákoněno 10 státních svátků: 1. leden, Velikonoční pondělí, Nanebevzetí, Svatodušní svátky, 23. červen, 15. srpen, 1. listopad, 25. a 26. prosinec.


13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství
Tržiště 13, Praha 1
118 00
tel: 257 181 800
fax: 257 532 537
e-mail: info@ambalux.cz

Velvyslanectví České republiky v Lucemburském velkovévodství
Ambassade de la République Tcheque aupres du Grand-Duché de Luxembourg
3, boulevard Royal, Luxembourg
L-2449
tel: 00352/264778
fax: 00352/26477820
e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 08.30-12.30, 13.00-17.00

14. Další zdroje informací

http://europa.eu.int/eures - EURES
http://www.mpsv.cz/ - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://www.mzv.cz/ - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
http://www.euractiv.cz/ - Informační portál o EU
http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad
http://www.enic-naric.net/ - Evropská síť informačních center k uznávání kvalifikací
http://www.euroskop.cz/ - portál vlády ČR o EU
http://www.ccss.lu/ - Sociální zabezpečení
http://www.luxemburg.cz/ - Češi a Slováci v Luxu

Tyto informace jsou převzaty z : http://portal.mpsv.cz/eures