EN
uživatel nepřihlášen | přihlásit    
Upravit profil Smazat profil
Práce v zahraničí Práce v ČR
Upravit účet Přidat nabídku Editovat nabídku

Finsko - životní a pracovní podmínkyObsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

 

1. Úvodní informace

Oficiální název:           Finská republika
Suomen Tasavalta Republikem Finland (Suomi)

Státní zřízení:             parlamentní demokracie
Hlavní město:             Helsinky
Rozloha:                    338 000 km2
Počet obyvatel:           5,1 milionu
Hustota obyvatel/km2: 17
Správní členění:           6 provincií
Úřední jazyk:              finština, švédština
Měna:                        euro
Čas:                          SEČ + 1 hod., GMT + 2hod.


2. Pracovní povolení

Finsko nebude nadále aplikovat přechodná období pro volný pohyb pracovníků z nových členských zemí včetně České republiky.

3. Povinná registrace

Registrace informace o zaměstnání

Informace o zaměstnání občana České republiky ve Finsku musí být zaregistrována u finského úřadu práce prostřednictvím registračního formuláře. Informace o zaměstnání může být postoupena k registraci zaměstnavatelem nebo zahraničním pracovníkem. Informace musí být k dispozici finskému úřadu práce do 14 dnů od data zahájení práce. Oznámení není nutné, pokud trvá zaměstnání méně než 14 dnů nebo pokud policie již zaregistrovala zaměstnance k pobytu.
Registrační formulář najdete na http://www.mol.fi/mol/en/02_working/04_foreigner/02_registration/index.jsp

Od 5. června 2006 jsou záležitosti registrací soustředěny na 4  úřady práce ve Finsku.

Příslušnost k těmto úřadům najdete v abecedním seznamu obcí a úřadů na
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/02_ulkom_tyonteko/toimisto_kunnat.pdf

Lappeenrannan työvoimatoimisto

Lappeenranta Employment Office

Work Permits Unit
Pormestarinkatu 3, P.O. Box 118
53101 Lappeenranta
Tel. + 358 (0)10 60 40570
Fax + 358 (0)10 60 40620
e-mail: lappeenranta.tyolupayksikko@mol.fi


The Employment and Economic Development Centres (TE Centres) of Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa,  Kainuu and Lapland.
***

Tampereen työvoimatoimisto

Tampere Employment Office

Work Permits Unit
Hämeenkatu 16, P.O. Box 587
33101 Tampere
Tel. + 358 (0)10 60 45444
Fax + 358 (0)10 60 45400
e-mail: tampere@mol.fi

The Employment and Economic Development Centres (TE Centres) of Satakunta, Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa and Varsinais-Suomi not including the Åland Islands
***

Vantaan työvoimatoimisto

Work Permit Unit for Uusimaa


Elannontie 3, P.O. Box 252
01511 Vantaa
Tel. + 358 (0)10 60 75000
Fax + 358 (0)10 60 71511
e-mail:  vantaa.tyolupayksikko@mol.fi
The area of the Uusimaa Employment and Economic Development Centre (TE Centre)

***

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Ålandsvägen 31, P.O. Box 2026
AX-22111 Mariehamn
Tel. +358 18 25000
Fax +358 18 22622
e-mail: aland@mol.fi

The Åland Islands

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Povolení k pobytu

Pokud budete ve Finsku pobývat déle jak 3 měsíce, musíte se zaregistrovat k pobytu na místní policii. Na základě předložené žádosti obdržíte písemný certifikát o registraci.

K žádosti potřebujete:

- Základní informační formulář (k dostání na odděleních místní policie)
- Informace od zaměstnavatele o délce pracovního kontraktu
- Informace o finančních prostředcích k pobytu
- Fotografii
- Pas nebo občanský průkaz
- Ostatní dokumenty požadované finskými úřady

Registrační poplatek je 40 Euro, platí se na oddělení policie

Registrace občanů EU k pobytu ve Finsku

Studenti, kteří ve Finsku navštěvují školu a au-pair z členských zemí EU povolení k pobytu ve Finsku nepotřebují. Pokud jejich pobyt přesáhne 90 dnů, jsou povinni se registrovat u místně příslušného oddělení Finské policie http://www.uvi.fi/


5. Sociální zabezpečení, daně

Do registru obyvatelstva Population register a k příslušnému magistrátu se přihlašujete na místních registračních úřadech -  Local Registration Office http://www.maistraatti.fi/en/index.html
Každý, kdo je zaregistrován v registru obyvatel, dostává vlastní identifikační číslo – social security number pro Finsko.
Více na http://www.vaestorekisterikeskus.fi/

Pokud začnete ve Finsku pracovat, budete přispívat do finského systému sociálního zabezpečení.

V každé obci /municipality/ se nachází úřad sociální péče (sosiaalitoimisto) a státní úřad sociálního zabezpečení Kansaneläkelaitos = Kela, která může poskytnout informace o finském systému sociálního zabezpečení.

Social Insurance Institution: http://www.kela.fi/ - informace o sociálních dávkách a nárocích
Finnish Centre for Pensions: http://www.etk.fi/ - detaily o finském důchodovém systému
Ministry of Social Affairs and Health: http://www.stm.fi/ - Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

Daně
Pokud budete ve Finsku pracovat, měli byste navštívit místní registrační úřad, který vám přidělí osobní finský identifikační kód. Poté daňový úřad vydá daňovou kartu, kterou potřebuje váš zaměstnavatel. 

Sazba daně z příjmu u práce v délce trvání do 6 měsíců je 35 %. U práce v délce nad 6 měsíců je u daně z příjmu progresivní daňová sazba. Způsob danění je v tomto případě totožný jako u finských residentů.
Více informací k daňové problematice najdete na stánkách http://vero.fi  

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Finskem platí od 12. 12. 1995 bilaterální dohoda  o zamezení dvojího zdanění (Sbírka zákonů 43/1996 Sb.).
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu

Metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Po ukončení pracovního poměru ve Finsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář
E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Finsku.

Kontaktní instituce vydávající tento formulář ve Finsku:

Kansaneläkelaitos, a.k.a. KELA 
Principle matters
KELA
Administration Department

Street address:
Nordenskiöldinkatu 12
00250 Helsinki
FINLAND

Postal address:
P.o. BOX 450
FI-00101 HELSINKI
FINLAND

+358 20 434 1981
+ 358 (0)20 434 11 (exchange)
+ 358 (0)20 434 1280
international.affairs@kela.fi
http://www.kela.fi/

6. Převod podpory v nezaměstnanosti

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Finska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.
Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (data budou upřesněna přímo ve formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Finsku - Työvoimatoimisto http://www.mol.fi/mol/fi/tyovoimatoimistot.jsp
U finského úřadu práce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Finska. Po potvrzení a registraci na finském úřadě práce se formulář E 303 předává finské instituci sociálního pojištění Kela http://www.kela.fi/ 
V případě splnění podmínek si tak nezaměstnaný zajistí pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. Je třeba si také otevřít bankovní účet ve Finsku.
Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče, a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.
Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/ - Centrum mezistátních úhrad.


7. Uznávání pracovních kvalifikací
Zdrojem informací a kontaktním místem ve Finsku je National Board of Education – http://www.oph.fi/

Address

National Board of Education
P.O. Box 380
FIN-00531 Helsinki

National Board of Education
Hakaniemenkatu 2
FIN-00530 Helsinki

Tel. + 358 9 774 775
Fax + 358 9 7747 7865
E-mail: opetushallitus@oph.fi, Forename.Surname@oph.fi


8. Zdravotní péče a pojištění

Více informací na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad – styčné místo pro oblast zdravotního pojištění

Finskou kontaktní institucí jsou místní úřady sociálního zabezpečení – Social Insurance Institution KELA – http://www.kela.fi/


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat
Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59  Praha 3
tel.: 234 462 041
email: info@cmu.cz
 http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.


10. Jak najít zaměstnání

Zdroje informací:
Veřejné služby zaměstnanosti ve Finsku
Úřady práce - http://www.mol.fi/


EURES
Evropský portál pracovní mobility http://europa.eu.int/eures

http://www.aarresaari.net/ - Academic recruitment services

http://www.helsinginsanomat.fi/ – některá volná místa inzerovaná v největším finském deníku

http://www.oikotie.fi/
http://www.jobline.fi/ 

http://www.uranus.fi/ 

http://www.ssconsulting.fi/  
http://www.stepstone.fi/
www.finnfacts.com/english/aboutus/publications.html - otevřete pdf soubor Intelligent Finland a najdete 59 stránek informací o finských firmách a jejich internetových adresách, ostatní informace jsou také užitečné
http://www.inoa.fi/ – adresy finských firem

Personální a náborové společnosti
http://www.mercuri-urval.fi/
http://www.pib.fi/
http://www.adecco.fi/
http://www.eilakaisla.fi/
http://www.manpower.fi/
http://www.profficeteam.fi/
http://www.proselectum.fi/
http://www.poolia.fi/
http://www.alfapal.fi/
http://www.businesslike.fi/

11. Minimální mzda

Není zákonem stanovena. Minimální mzdy jsou většinou zakotveny v kolektivních smlouvách.

12. Týdenní pracovní doba, délka dovolené a státní svátky

Obvykle je pracovní doba 40 hodin týdně. V kolektivní smlouvě může být zakotvena i kratší pracovní doba. Limitovaná je přesčasová práce.

Zaměstnavatelé musí poskytnout dovolenou v délce do 24 pracovních dní, to znamená (letní dovolenou) mezi 2. květnem a 30. září včetně. Část dovolené, která přesahuje 24 pracovních dní, musí být poskytnuta po letní sezóně dovolených (zimní dovolená) a před začátkem následující sezóny dovolených.

Annual Holidays Act (162/2005)

Ve Finsku je 8 placených oficiálních svátků/dnů pracovního klidu.

13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Finské republiky v České republice

Adresa:
Hellichova 1
118 00 Praha 1

Kontakt:
Telefon: 251 177 251
Fax: 251 177 241
E-mail: sanomat.pra@formin.fi

http://www.finlandembassy.cz/


Velvyslanectví České republiky ve Finsku
Adresa:
Embassy of the Czech Republic
Armfeltintie 14
00150 Helsinki, Finland

Kontakt:
Telefon:+358 (0)9 171 169
Telefon konzulárního oddělení:+358 (0)9 171 051
Fax:+358 (0)9 630 655
e-mail: helsinki@embassy.mzv.cz

www.mzv.cz/helsinki


14. Další zdroje informací

Stručný průvodce pracovními a životními podmínkami ve Finsku

Životní a pracovní podmínky ve Finsku – brožura

http://www.mol.fi/ - Ministerstvo práce Finska
http://www.uvi.fi/ – Imigrační úřad ve Finsku
http://www.finlandembassy.cz/ - Finské velvyslanectví v Praze
http://www.mzv.cz/helsinki – Velvyslanectví České republiky v Helsinkách
http://europa.eu.int/eures – Evropský portál pracovní mobility
http://mpsv.cz/ – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

http://www.cmu.cz/  - Centrum mezistátních úhrad 

Datum uveřejnění: 18. 1. 2007 Autor: Radka Vojtíšková

 

Tyto informace jsou převzaty z : http://portal.mpsv.cz/eures