EN
uživatel nepřihlášen | přihlásit    
Upravit profil Smazat profil
Práce v zahraničí Práce v ČR
Upravit účet Přidat nabídku Editovat nabídku

Velká Británie - životní a pracovní podmínkyObsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Oficiální název:      Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Užívaný název:      Velká Británie
Rozloha:               244 103 km2
Státní zřízení:       království
Počet obyvatel:     60 270 000 (r.2004)
Hustota obyvatel:  241 obyv./km2
Hlavní město:        Londýn
Admin. členění:     4 země (Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko), 54 hrabství, 12 krajů (Skotsko), 26  
                           okresů (Severní Irsko)
Úřední jazyk:        angličtina
Měna:                   1 libra = 100 pencí, 1GBP = 35,03 Kč
Národn. složení:    Angličané (80%), Skotové (10%),  Irové (3%), Walesané (2%)
Náboženství:         anglikáni (38%), římští katolíci (21%), presbyteriáni (14%), muslimové (11%)
        

Od 1. května 2004 se stala Velká Británie jednou ze tří zemí Evropské unie, která ihned po vstupu do EU umožnila práci příslušníkům všech nových členských států bez jakýchkoli omezení. Občané nových členských států (tj. České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska) mohou přijet do Velké Británie a hledat zde práci.

Každý zájemce o zaměstnání ve Velké Británii má právo ve Spojeném království pracovat legálně. To současně znamená povinnost platit daně a pojištění (National Insurance, NI - zahrnuje sociální i zdravotní pojištění). Skutečnost, že pracovník platí pojištění pro něj znamená, že bude moci získat nárok na příspěvkové dávky, respektive, že tím nebude dotčeno jeho právo na vyplácení penze.
Právo na práci v Británii ale nemusí nutně opravňovat pracovníka k získání britských sociálních dávek.

Britská vláda zrušila pro občany všech deseti nových členských zemí EU pracovní povolení, ale zavedla od 1. května registr (Worker Registration Scheme), kde se musí povinně hlásit.


2. Pracovní povolení

Od 1. května 2004 pracovní povolení již nejsou nutná. Na internetové adrese http://www.workingintheuk.gov.uk/ si zájemce o podrobné informace o práci ve Velké Británii může stáhnout v české verzi informační brožuru o právech a povinnostech českých občanů, kteří v této zemi žijí a pracují (viz bod 3 – Povinná registrace). 

Vaše pracovní práva ve Velké Británii (dokument ke stažení)

3. Povinná registrace

Pracovní povolení sice již nejsou nutná, ale zavedl se program povinné registrace pracovníků z nových členských států EU. V praxi tento program funguje tak, že jakmile si občan z výše zmíněné země najde v Británii práci, bude muset vyplnit registrační formulář a zaslat jej poštou na adresu uvedenou na žádosti:

Adresa platná od 19.6.2006: (pro žádosti zaslané poštou):

Work Permits (UK) WRS
PO BOX 492
Durham
DH99 1WU

Adresa platná od 19.6.2006: (pro žádosti zaslané kurýrem):

Immigration & Nationality Directorate
Work Permits (UK) WRS
Millburngate House
Durham
DH99 1SA

Formulář žádosti v anglické verzi, manuál pro jeho vyplnění v české verzi a informační brožurku rovněž v české verzi lze nalézt na adrese: http://www.workingintheuk.gov.uk/working_in_the_uk/en/homepage/schemes_and_programmes/worker_registration/czech.html?   nebo si jej můžete objednat  na telefonním čísle +44 (0) 8705 210 224.

K registraci bude třeba doložit kopii dopisu od zaměstnavatele potvrzujícího zaměstnání, 2 fotografie, originál platného cestovního pasu nebo občanského průkazu a 90 liber na poplatek (nikoli v hotovosti, způsoby platby jsou popsány ve vysvětlivkách registračního formuláře). Poté bude občanovi vystaveno registrační osvědčení, které mu umožní žít a pracovat v Británii po dobu výkonu dané práce. Pokud práci změní před uplynutím 12 měsíců, bude se muset registrovat znovu. V tomto případě se předkládají všechny výše uvedené doklady, ale již bez poplatku 90 liber. Zaměstnavatelé jsou povinni registraci kontrolovat.

 Formulář žádosti o registraci do WRS ke stažení

Pro radu týkající se vyplnění registračního formuláře lze kontaktovat Worker Registration Team, avšak je třeba, aby byl žadatel již seznámen s podmínkami uvedenými na formuláři.

Home Office Worker Registration Team
Work Permits (UK)
Moorfoot
Sheffield
S1 4PQ
Tel: 00 44 (0) 114 2596262
Fax: 00 44 (0) 114 2595961
E-mail: WPcustomers@ind.homeoffice.gsi.gov.uk


4. Povolení k pobytu

Právo žít ve Velké Británii má po 1. květnu 2004 každý občan České republiky, který

  • v Británii pracuje
  • tam nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci.

Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat v Británii za předpokladu, že jsou také občany některého ze členských států EU, v tomto případě nejpravděpodobněji České republiky. Pokud nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru, musí mít povolení pro rodinu (tzv. family permit). Toto povolení musí získat před odjezdem do Británie. Pokud se budou snažit o vstup na území Velké Británie bez povolení pro rodinu, může se stát, že jim nebude vstup povolen.

Lidé, kteří mají plná práva svobodného pohybu v rámci Evropské unie, mohou získat povolení k pobytu potvrzující takováto práva. O toto povolení můžete požádat podáním žádosti na formuláři EEA1.

Plné právo pohybu mají tyto osoby:                                                                                                                     

  • občané Malty nebo Kypru, kteří pracují ve Velké Británii,
  • občané jiného přistupujícícho státu, kteří pracovali ve Velké Británii legálně a nepřetržitě po dobu 12 měsíců,
  • osoby samostatně výdělečně činné nebo
  • studenti řádného denního studia ve Velké Británii nebo soběstačné osoby ve starobním důchodu, které žijí ve Velké Británii.

Podání žádosti o povolení k pobytu:
Formuláře žádosti lze obdržet na oddělení formulářů žádostí (Application Forms Unit).
Telefon:                         00 44 (0) 870 2410645
Textová telefonní služba: 00 44 (0) 800 3898289
http://www.ind.homeoffice.gov.uk/

Na formuláři žádosti je vysvětleno, jakým způsobem můžete potvrdit svůj statut ve Velké Británii.

5. Sociální zabezpečení a daně

Všichni občané, kteří pracují nebo si hledají práci ve Velké Británii, musí mít  tzv. NI number (= National Insurance Number). Toto číslo se používá
pro účely správné evidence veškerých příspěvků do fondu státního pojištění. Více informací naleznete na http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp.
Číslo obdržíte v nejbližší kanceláři Jobcentre Plus, Jobcentre nebo Social Security Office (http://www.jobcentreplus.gov.uk/cms.asp?Page=/Home/AboutUs/OurOffices).
Zaměstnavatel může v této záležitosti pomoci, ale za zažádání o NI number je zodpovědný zaměstnanec. NI number není průkazem identity.

Dávky financované z daní a odvozené od příjmu (sociální příplatek, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, příplatek na místní daň a penzijní bonus) mohou v současnosti pobírat pouze lidé s trvalým pobytem v Británii.
Podmínka trvalého pobytu je pojistkou proti tzv. „sociální turistice“, aby lidé přijíždějící do Británie neměli hned přístup k dávkám financovaným z daní a odvozeným od příjmu.

Pokud občan některého z nových států EU po 1. květnu přijede do Británie a začne pracovat, může v závislosti na konkrétních okolnostech získat po dobu zaměstnání přístup k následujícím dávkám:

-  daňový odpočet na dítě,
-  dětský přídavek,
-  daňové zvýhodnění pro pracující rodiny,
-  příspěvek na bydlení,
-  příplatek na místní daň,
-  penzijní bonus,
-  pomoc lidem bez domova

To však pouze v případě, že daná osoba pracuje legálně a splňuje patřičná kritéria.
Pokud pracovat přestane a nepracovala nepřetržitě alespoň 12 měsíců, nebude mít nárok na žádné dávky, a pokud najde jinou práci, bude se muset znovu zaregistrovat.
Pokud daná osoba pracovala nepřetržitě alespoň 12 měsíců, bude mít plná práva vyplývající z přistoupení a nárok na všechny sociální dávky jako jiní občané EU. To zahrnuje sociální příplatek i dávky v nezaměstnanosti.

Další informace o nároku na sociální výhody lze nalézt na webových stránkách Department for Work and Pensions, tj. na http://www.dwp.gov.uk/.


Po ukončení pracovního poměru ve Velké Británii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

Na internetové stránce http://www.hmrc.gov.uk/forms/2005/ca3916.pdf naleznete ke stažení formulář žádosti (CA 3916) o dodání vyplněného formuláře E301. S vyplněnou žádostí CA 3916 je vhodné zaslat kopie poslední výplatní pásky nebo „zápočtového listu“ P45 či P60.

Kontaktní instituce vydávající formulář E301 ve Velké Británii:

HM Revenue & Customs
Centre for Non-Residents (Newcastle)
Longbenton
Newcastle Upon Tyne
NE98 1ZZ
United Kingdom 

Help line:
Z Velké Británie
Tel:  0845 9154811
Fax:  0845 9157800

Z ostatních zemí
Tel:  00 44 (0) 191 2037010
Fax:  00 44 (0) 191 2257800

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z České republiky, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Velké Británii.

Srážky:
Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16-ti let musí platit daň a příspěvek do fondu státního pojištění, jestliže jejich příjem ve Velké Británii dosáhne určité výše. Tento odvod zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnavatelé obvykle strhávají příslušnou částku z platu.

Z hrubého platu Vám budou odvedeny následující srážky:

• Sociální a zdravotní pojištění:
- 11% - tuto částku odvádí ten, kdo si vydělá týdně £100,- a více
- Ten, kdo si vydělá více než £670,- týdně, bude odvádět z každé libry, která tuto částku překročí, 1%
- Ten, kdo si vydělá alespoň £87,- týdně, neodvádí žádnou částku, ale je s ním zacházeno, jako by odváděl

 Daň z příjmu pro rok 2007/2008
starting rate 10% => £0 – 2 230
basic rate 22% => £2 231– 34 600
higher rate 40% => £34 601 a více

Odpočitatelná položka pro fiskální rok 2007/2008: £5 225,-/rok

Před odjezdem domů lze požádat o vrácení daní prostřednictvím formuláře P85(s). Informace a formulář ke stažení: http://www.hmrc.gov.uk/cnr/p85_p85s.htm. O vrácení daní lze v UK požádat až 5 let zpětně.  

UPOZORNĚNÍ:

V POSLEDNÍ DOBĚ SE STÁVÁ, ŽE PO NÁVRATU Z VELKÉ BRITÁNIE OBDRŽÍTE ŽÁDOST O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE P86, VČETNĚ UVEDENÍ ČÍSLA VAŠEHO KONTA. TATO ŽÁDOST JE PODEPSANÁ PÍ FIONOU DELANEY. JEDNÁ SE O PODVRH. POKUD VÁM PODOBNÝ DOPIS PŘIJDE, NEREAGUJTE NA NĚJ. MŮŽETE TUTO SKUTEČNOST OHLÁSIT NA PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD INLAND REVENUE.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci,
že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se
v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“
(alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Velkou Británií platí od roku 1991  (Z.č.89/1992) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí.

Metoda vynětí


Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních  příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR.
Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.


Pro více informací můžete kontaktovat důvěrnou linku britského daňového úřadu (Inland Revenue) na telefonním čísle +44 (0) 845 608 6000 nebo na Internetu http://www.hmrc.gov.uk/. Inland Revenue poskytuje poradenství v otázkách daní, příspěvků do fondu státního pojištění, minimální oficiální mzdy, daňových odpočtů a dětských přídavků.

6. Převod podpory v nezaměstnanosti

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Velké Británie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Velké Británii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění  (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U britské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Velké Británie.
Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/  - Centrum mezistátních úhrad.  


7. Uznávání pracovních kvalifikací

Před odjezdem do Velké Británie je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve Velké Británii regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v Británii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Více informací o regulovaném povolání ve Velké Británii lze nalézt na internetové stránce Europe Open for Professions (http://www.dfes.gov.uk/europeopen/).

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf  nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Národní koordinátor ve Velké Británii:

Mrs Carol Rowlands
Department for Education and Employment
Room E3b
Moorfoot
Sheffield
S1 4PQ
Tel:   00 44 (0) 114 2594151
Fax:  00 44 (0) 114 2594475
Email: carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost ve Velké Británii regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Pro porovnání akademických kvalifikací se obraťte na britské Informační středisko pro uznávání kvalifikací National Recognition Information Centre (NARIC – http://naric.org.uk/). Zájemce by si však měl být vědom toho, že britské vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a profesní sdružení rozhodují o přijatelnosti kvalifikací samostatně.

Ve Velké Británii jsou následující profese podmíněny získáním britského dokladu o kvalifikaci: právníci, učitelé na státních školách, úředníci pro oblast obchodního loďstva, instruktoři autoškol, optici a pracovníci ve státem regulovaných zdravotnické profesích jako fyzioterapie a pedikúra.

V ostatních případech mohou zájemci zažádat o práci běžným způsobem. Jak a zda kvalifikace odpovídá a zapadá do britského systému je možné ověřit na stránkách National Reference Point (http://www.uknrp.org.uk/).


8. Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje. 

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

10. Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://europa.eu.int/eures/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Velká Británie
Seznam EURES poradců ve Velké Británii je k dispozici na internetové adrese http://europa.eu.int/eures/ v sekci EURES - vyhledat poradce EURES. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Británii, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

Veřejné služby zaměstnanosti
Informace o pracovních příležitostech najdete na stránkách Job Centre Plus (http://www.jobcentreplus.gov.uk/) . Tato agentura je součástí britského ministerstva práce a důchodů a vykonává funkci Veřejných služeb zaměstnanosti Velké Británie.

Privátní personální agentury
Soukromé zprostředkovatelské agentury patří k důležitým zdrojům nabídky volných pracovních míst. Ve „Zlatých stránkách“ (Yellow pages – http://www.yell.co.uk/) lze jejich seznam a kontakty na ně nalézt v sekci „Employment agencies“ nebo „Personnel consultants“. Některé z těchto agentur, které se zabývají i náborem pracovních sil ze zahraničí, se organizují v REC (Recruitment ? Employment Confederation), profesním sdružení personálních agentur, které mohou napomoci při vyhledání vhodné zprostředkovatelské agentury. Pokud zájemce při kontaktu s REC předem definuje okruh profesí, v nichž se uchází o zaměstnání, je REC schopno poskytnout seznam doporučených státem licencovaných agentur.

Kontaktní adresa REC:

REC
36 - 38 Mortimer Street
London
W1N 7RB
Tel: 00 44 (0) 207 462 3260
Fax: 00 44 (0) 207 255 2878
Email: info@rec.uk.com
http://www.rec.uk.com/

Volná pracovní místa na Internetu
Existuje mnoho internetových databází, nabízejících zaměstnání ve Velké Británii. Následující seznam kontaktů vychází z informací a doporučení britských veřejných služeb zaměstnanosti.

Reed Online – informace a nabídka volných pracovních míst agentury Reed: http://www.reed.co.uk/
Fish4jobs – nabídky volných pracovních míst v celostátním a regionálním tisku: http://www.fish4jobs.co.uk/
Top Jobs on the Net – vyšší technické profese a manažerské pozice: http://www.topjobs.co.uk/
Monster – pracovní místa, on-line životopisy a porade

Tyto informace jsou převzaty z : http://portal.mpsv.cz/eures